PL

KONKURS “GRANT NAUKOWY 2024”

Standaryzacja fizjoterapii w oparciu o dowody naukowe

Prezes i Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów ogłaszają Konkurs „GRANT NAUKOWY 2024” na wsparcie projektu naukowo-badawczego nieposiadającego żadnego innego źródła finansowania. Prezes i Prezydium KRF określili kierunek badań na najbliższe
5 lat: Standaryzacja fizjoterapii w oparciu o dowody naukowe.
W ramach konkursu przewidziano możliwość ubiegania się o przyznanie:

 • Grantu senior – dla wnioskujących posiadających doświadczenie w prowadzeniu badań naukowo-rozwojowych,
 • Grantu junior – dla wnioskujących nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu badan naukowo-rozwojowych.

Do głównych celów Konkursu należą:

 • opracowanie standardów diagnostyki i postępowania fizjoterapeutycznego;
 • wspieranie procesu publikowania w prestiżowych periodykach naukowych wyników prac badawczych o charakterze klinicznym, których rezultaty mają przełożenie praktyczne, opracowań teoretycznych (przegląd systematyczny lub metaanaliza) w celu zwiększenia poziomu wiedzy na temat fizjoterapii klinicznej według zasad Evidence Based Medicine lub prac rozwojowych, opracowań, wdrożeń technologicznych, patentów i badań, których bezpośrednim celem są zmiany systemowe dotyczące opieki fizjoterapeutycznej;
 • wspieranie rozwoju działalności naukowej i wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, która pozwoli wnioskodawcy podnieść kwalifikacje i kompetencje.

Kwota dofinansowania wynosi:

 • dla grantu senior – do 40 000 zł
 • dla grantu junior – do 20 000 zł

Czas trwania projektu naukowo-badawczego:

do 12 miesięcy

Kto może złożyć wniosek o grant naukowy:

Fizjoterapeuta, który:

 • nie został zawieszony w prawie wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub sądu dyscyplinarnego, jeśli wyrok pociągał za sobą rozwiązanie stosunku służbowego, zawieszenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty albo pozbawienie prawa wykonywania zawodu;
 • nie wykazuje zaległości z tytułu opłat składek członkowskich.

Sposób złożenia wniosku:

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej na adres [email protected] oraz przesłać w formie tradycyjnej na adres biura KIF, Al. Jerozolimskie 93, (budynek Nowogrodzka Square), 02-001 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek konkursowy GRANT NAUKOWY 2024”

Termin składania wniosku:

Wnioski można składać od 25 marca do 18 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie wyników:

Wnioski przejdą weryfikację formalną oraz zostaną ocenione przez recenzentów wewnętrznych oraz recenzentów zewnętrznych. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 września 2024 r.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek
 • Wypełniony załącznik do wniosku
 • CV
 • Autoreferat
 • Kosztorys oraz dokumenty potwierdzające wydatki

Szczegółowy regulamin w sprawie przyznawania grantów na rozwój naukowy ze środków KIF oraz wzory dokumentów znajdują się poniżej.