PL

Interpretacja artykułu 4 ust. 2-4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

Doświadczenie fizjoterapeuty: zbieżność opinii KIF i Ministerstwa Zdrowia

Do Krajowej Izby Fizjoterapeutów wpływały zapytania na temat właściwej interpretacji przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) dotyczących doświadczenia wymaganego do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. KIF dokonała analizy przepisów w kontekście zgłaszanych problemów interpretacyjnych i przygotowała stanowisko w tym zakresie, które zostało potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia.

Wymagania dotyczące kwalifikacji uprawniających do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty zostały określone w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z ww. przepisem, świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 2, udziela samodzielnie fizjoterapeuta posiadający tytuł:

  1. magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1;
  2. magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2–7, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty;
  3. licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 lub 3, oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty;
  4. zawodowy technika fizjoterapii uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8, oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

Wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia w zawodzie muszą być spełnione łącznie. Należy zwrócić uwagę, że przywołany przepis nakłada obowiązek posiadania doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty bez wskazania, że doświadczenie to wymagane jest na określonym poziomie wykształcenia.

Okres doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty liczy się od momentu rozpoczęcia wykonywania zawodu, a nie od momentu ukończenia studiów (ew. szkoły), czy też stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. Do okresu doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty należy zaliczyć okres wykonywania tego zawodu przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 31 maja 2016 r. Na mocy art. 143 ust. 1 ustawy osoby spełniające łącznie warunki określone w art. 13 ust. 1 pkt 1-5 stały się fizjoterapeutami w rozumieniu ustawy. Jednakże fizjoterapeuci ci byli zobligowani do uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów w terminie do dnia 31 maja 2018 r. Uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów poprzedza wydanie uchwały przez Krajową Radę Fizjoterapeutów w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. KRF stwierdza prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na określonym poziomie, który implikuje zakres posiadanych przez fizjoterapeutę uprawnień zawodowych.

Wymaga podkreślenia, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest obowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie prawa wykonywania zawodu jest m.in. imienna uchwała z numerem PWZFz, na podstawie której wydawany jest dokument wg wzoru, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” (Dz.U. poz. 756, z późn. zm.).

Należy zwrócić uwagę, że ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2219) w art. 4 został wprowadzony ust. 4a, który doprecyzował zasady realizacji świadczeń przez fizjoterapeutów, którzy nie uzyskali wymaganego okresu doświadczenia. Zgodnie z ww. przepisem, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w ust. 4 pkt 2–4 może udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z posiadanego tytułu zawodowego, wyłącznie na podstawie skierowania lekarza albo innego fizjoterapeuty posiadającego prawo samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.