PL

Zmiana zarządzenia dotyczącego świadczeń rehabilitacyjnych

W dniu 2 sierpnia 2021 r. opublikowano Zarządzenie nr 138/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 02.08.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1382021dsoz,7401.html.

Najważniejsze zmiany obejmują zniesienie obowiązkowego podpisu dla świadczeń fizjoterapeutycznych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych, wprowadzenie obowiązkowej wizyty fizjoterapeutycznej na początku i na końcu cyklu, a także zmiany terminów składania wniosków o przedłużenie rehabilitacji.

Podkreślenia wymaga, że Narodowy Fundusz Zdrowia ponownie nie uwzględnił apeli Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczących wzrostu wag punktowych produktów rozliczeniowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza (w tym również fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej), które są niewystarczające i nie pozwalają pokryć ponoszonych przez świadczeniodawców rosnących kosztów.

Wprowadzone od 1 września 2021 r. zmiany obejmują:

  1. Dokumentacja w ambulatorium bez podpisu pacjenta

Znosi się obowiązek składania przez pacjentów podpisów w dokumentacji medycznej jako potwierdzenia realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, świadczeniach realizowanych w oddziałach dziennych, co jest dobrą zmianą, o którą KRF apelowała od dłuższego czasu. Natomiast, mając na względzie powszechny obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, za kuriozalne należy uznać pozostawienie wymogu uzyskania podpisu świadczeniobiorcy, jego opiekuna prawnego lub faktycznego w  rehabilitacji domowej.

  1. Obowiązkowa wizyta fizjoterapeutyczna na początku i na końcu cyklu

Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia wizyty fizjoterapeutycznej na początku i na końcu cyklu, co jest zgodne z postulatami KRF, ponieważ pozwala to ocenić postępy pacjenta oraz jest miernikiem skuteczności przeprowadzonej fizjoterapii.

  1. Przedłużenie rehabilitacji zgłaszane na 7 dni roboczych przed końcem

To zmiana istotna dla świadczeniodawców: wnioski o przedłużanie rehabilitacji mają być przekazywane do OW NFZ nie później niż 7 dni roboczych przed końcem czasu trwania rehabilitacji. Do tej pory okres ten wynosił 7 dni kalendarzowych.

  1. Uwolnienie świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej po zabiegowej w warunkach stacjonarnych

Po zmianach, możliwość kwalifikacji do grupy JGP po operacji zostaje rozszerzona. Dotychczas była zarezerwowana tylko dla pacjentów po realizacji świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne.

  1. Zmiana taryfy świadczeń dla chorych ze śpiączką

Dostosowano taryfę świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2) do zaproponowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) (obwieszczenie z dnia 31 maja 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) (nadano nowe brzmienie załącznikowi nr 1n do zarządzenia).

KIF z aprobatą przyjmuje kierunek zmian w taryfikacji i oczekuje na podobne zmiany w pozostałych zakresach świadczeń rehabilitacji leczniczej.

Uwagi KRF zgłaszane w toku konsultacji do projektu

107.2021.DB.1 _NFZ_uwagi do zarzadzenia_reh_lecznicza_pismo

NEWSLETTER