Z dniem 8 kwietnia 2021 r. weszły w życie zmienione zasady przekazywania przez wszystkie placówki medyczne, w tym praktyki fizjoterapeutyczne, danych do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ).

W porównaniu do dotychczasowego obowiązku dokonano nieznacznej korekty zakresu wyrobów medycznych poprzez wskazanie konieczności zgłaszania każdego typu posiadanej aparatury RTG. Zakres zgłaszanych informacji o środkach ochrony osobistej nie uległ zmianom.

Wprowadzono nowy termin dokonania zgłoszenia informacji o posiadanych wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej za rok 2020. Informacje te należy przekazać w następujących terminach:

  • podmioty lecznicze udzielające inne niż świadczenia szpitalne – do dnia 15 kwietnia 2021 r.;
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą – do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Natomiast za rok 2021 i lata następne terminy przekazywania informacji zostały określone w następujący sposób:

  • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w szpitalu (usunięto przesłankę posiadania co najmniej 200 łóżek) – co miesiąc, najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca;
  • inne podmioty lecznicze – do dnia 15 stycznia każdego roku;
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą (tutaj również praktyki fizjoterapeutyczne) – do dnia 31 stycznia każdego roku.

Kontakt do CeZ: SEZOZ – (ezdrowie.gov.pl)

Link do rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (dziennikustaw.gov.pl)