Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje taką możliwość, został dzisiaj przyjęty przez Radę Ministrów.

Co zyskają fizjoterapeuci?

Wcześniej, na mocy ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zawód fizjoterapeuty został samodzielnym zawodem medycznym. Dzięki temu fizjoterapeuci –  podobnie jak lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki oraz położne – stali się grupą zawodową podlegającą ścisłym zasadom wykonywania zawodu. Jednak zakres uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania tego zawodu był węższy niż innych samodzielnych zawodów medycznych.

Zapisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty nie zapewniały przedstawicielom tej grupy możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej. Takie uprawnienia wprowadza projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, przyjęty właśnie przez rząd.

Jest to niezwykle ważna zmiana dla fizjoterapeutów, gdyż większość z nich udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania lub w jednym zakładzie leczniczym. Nowe przepisy są przystosowane do takich potrzeb prowadzenia działalności leczniczej. Gdyby ich nie wprowadzono, w praktyce byłoby niemożliwe wykonywanie zawodu przez dużą część fizjoterapeutów, a to mogłoby niekorzystnie odbić się na potrzebach pacjentów.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem dwóch zapisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Do 31 października 2019 r. fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej będą mogli prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Pozwoli to fizjoterapeutom na dostosowanie się do nowych regulacji prawnych.