PL

Ważna informacja dla fizjoterapeutów prowadzących podmioty lecznicze oraz indywidualne i grupowe praktyki fizjoterapeutyczne

Fizjoterapeuci prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą (tzn. podmioty lecznicze, indywidualne i grupowe praktyki fizjoterapeutyczne), będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów – tj. m. in. odpadów medycznych – są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Rejestr ten prowadzą marszałkowie województw.

Od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych będzie prowadzona za pomocą Rejestru BDO. Podmioty, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu – ponieważ nie będą mieć możliwości wystawienia karty przekazania odpadów w BDO, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać. Papierowa karta przekazania odpadów, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Dlatego też ważne jest, aby dokonać rejestracji podmiotu w Rejestrze BDO do końca 2019 roku.

Rejestr BDO ma umożliwić skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Ponadto dzięki BDO organy kontroli będą mogły analizować jednocześnie zgodność faktycznie prowadzonej przez podmiot działalności w zakresie gospodarki odpadami, z zakresem zadeklarowanym w rejestrze.  Powinno się to również przyczynić do wyeliminowania nielegalnego przekazywania odpadów wraz z niewłaściwym sposobem ich ewidencjonowania, jakie może potencjalnie występować w przypadku ewidencji prowadzonej w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej.

Rejestr wpisanych podmiotów jest publicznie dostępny. Oznacza to, iż każdy kto wejdzie na stronę www.bdo.mos.gov.pl, a w szczególności podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami, będą mogły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

Wniosek rejestrowy można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania;
  • wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania;
  • za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • przez platformę ePUAP.

Do wniosku o wpis należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Pobierz oświadczenie

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestracyjnej.

Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie podmiotu do Rejestru BDO.

Więcej informacji na temat BDO oraz zasadach rejestracji znajduje się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

 

NEWSLETTER