PL

Uzupełnienie komunikatu z dnia 28 listopada dotyczącego rejestru BDO

W zeszłym tygodniu na stronie internetowej KIF ukazała się bardzo ważna informacja:

„Fizjoterapeuci prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą (tzn. podmioty lecznicze, indywidualne i grupowe praktyki fizjoterapeutyczne), będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów – tj. m. in. odpadów medycznych – są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).”

Informacja ta wzbudziła sporo wątpliwości, a do KIF trafiło wiele zapytań w tym zakresie. W związku z powyższym w uzupełnieniu dotychczasowego komunikatu informujemy, że jest on skierowany przede wszystkim do podmiotów leczniczych, gabinetów prywatnych (teraz praktyk fizjoterapeutycznych) i innych form prowadzenia działalności gospodarczej fizjoterapeutycznej, które mają podpisane umowy na odbiór odpadów medycznych. Wymaga podkreślenia, że chodzi o odpady medyczne, a nie komunalne. Jeżeli przedsiębiorca posiada taką umowę z firmą przewożącą odpady, to ma obowiązek zdobyć numer rejestrowy BDO, inaczej po 1 stycznia 2020 r. nie zostaną one odebrane. Jeżeli natomiast praktyka fizjoterapeutyczna nie ma podpisanej takiej umowy i nie wytwarza odpadów medycznych, to nie jest zobowiązana do uzyskania wpisu w Rejestrze BDO.

Obecnie KIF przedstawiła swoją propozycję interpretacyjną Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu odnośnie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz stanowisko w sprawie odpadów medycznych. W przesłanym piśmie zwracamy uwagę na to, że w naszej opinii odpady wytwarzane w ramach wykonywania czynności fizjoterapeutycznych stanowią odpady komunalne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że żadne z czynności zawodowych fizjoterapeuty, zdefiniowanych w rozporządzeniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, nie wiążą się z przerwaniem ciągłości skóry. Fizjoterapeuci prowadzący praktykę zawodową nie prowadzą gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, a wykonywane przez nich czynności nie stanowią zabiegów medycznych.

Nie wiemy, jakie stanowisko zajmie w tej sprawie GIS. Jeżeli będzie ono potwierdzać naszą interpretację, nie będzie konieczności rejestracji w Rejestrze BDO.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady medyczne został lub zostanie poinformowany o konieczności Rejestru BDO przez firmę, która odbiera od niego odpady medyczne.

O stanowisku GIS dotyczącymi odpadów medycznych w praktykach będziemy Państwa informować w odrębnych komunikatach.

Więcej informacji na temat BDO oraz zasadach rejestracji znajduje się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

NEWSLETTER