PL

Uchylone zarządzanie w trybie wycen. NFZ nie wie, co dalej z fizjoterapią.

Dziś zostało opublikowane zarządzenie Prezesa NFZ, które uchyliło zarządzenie Nr 65/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniające wyceny fizjoterapii domowej i ambulatoryjnej. Wejście w życie uchylonego zarządzenia było cyklicznie odraczane od kwietnia 2021.

Uchylenie kontrowersyjnego zarządzenia nie jest jednak żadnym sukcesem, bo wycena fizjoterapii wciąż pozostaje na żałosnym poziomie, znacznie poniżej kosztów realizacji świadczenia. Co istotne – nadal nie wiadomo, od kiedy można liczyć na racjonalne rozwiązania w tej kwestii.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, iż ogłaszanie zmian lub uchylanie aktów prawnych na dwa dni przed ich wejściem w życie jest skandaliczne. Utrudnia organizację pracę i planowanie przyjęć pacjentów.

Oczekujemy na informacje odnoście do projektu zarządzenia z grudnia 2021, które zmniejszało wycenę fizjoterapii, m.in. w trybie domowym.
Mamy nadzieję, że Prezes NFZ uzna, że kilkaset przesłanych opinii ma znaczenie.

KIF zapewnia, że będą kontynuowane działania na rzecz zwiększenia wycen fizjoterapii oraz wzmocnienia samodzielności zawodowej fizjoterapeuty w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE Nr 223/2021/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30.12.2021 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232 i 2270.

NEWSLETTER