PL

Testy w kierunku SARS-CoV-2 jako badania przesiewowe, zaświadczenie o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 oraz zmiany w odbywaniu kwarantanny

W dniu 10 lutego 2022 r.  opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (weszło w życie z wyjątkami 11 lutego) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (wchodzi w życie z wyjątkami od 15 lutego).

Rozporządzenia wprowadzają szereg zmian, w tym również bezpośrednio dotyczących fizjoterapeutów:

  1. Skrócony został okres odbywania obowiązkowej kwarantanny przez osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione z odbywania kwarantanny do 7 dni;
  2. Wprowadzono możliwość wykonywania

testu w kierunku SARS-CoV-2 jako badania przesiewowego przy użyciu wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) wprowadzonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tej ustawie, pod warunkiem, że wyrób ten spełnia następujące parametry pomiaru jakości diagnostycznej:

1) czułość ≥ 85%;

2) swoistość ≥ 97%.

Taki test jest wykonywany przez osobę wykonującą zawód medyczny.

Urządzenia do wykonywania testów będą wyrobami medycznymi o jakości diagnostycznej porównywalnej do szybkich testów antygenowych. Testy nie są finansowane ze środków publicznych oraz nie wymagają zlecania w systemie EWP i w systemie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ze względu na przesiewowy charakter tych testów, w przypadku pozytywnego wyniku powinny one zostać potwierdzone przez przeprowadzenie testu RT-PCR.

  1. Wprowadzono możliwość uzyskania zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (na kształt Unijnego Certyfikatu COVID) po uzyskaniu pozytywnego wyniku tzw. szybkiego testu antygenowego, potwierdzającego zakażenie, najwcześniej 11 dni po dacie przeprowadzenia tego testu, pod warunkiem wprowadzenia jego wyniku do systemu. Zaświadczenie będzie mogło być stosowane na terenie Polski w sytuacjach, w których jest stosowane unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19. Dokument nie będzie równoważny z Unijnym Certyfikatem COVID. Zaświadczenie będzie ważne nie dłużej niż 180 dni od dnia uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku szybkiego testu antygenowego.
  2. Okres kwarantanny dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 jest równy okresowi tej izolacji; obowiązkowa kwarantanna ulega zakończeniu także w przypadku wprowadzenia negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego u osoby odbywającej tę kwarantannę do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Poniżej linki do rozporządzeń:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022 r. poz. 353)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 354)

NEWSLETTER