PL

Świadczenia kompensacyjne za niepożądane odczyny poszczepienne

W dniu 12 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 64). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 27 stycznia 2022 r.

Ustawa przyznaje świadczenie kompensacyjne wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych osobie, u której zostało przeprowadzone szczepienie ochronne, wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia podania szczepionki albo szczepionek działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w wyniku których:

  • osoba wymagała hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo
  • u osoby tej wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzone będzie przez Rzecznika Praw Pacjenta i ten organ będzie przyznawał świadczenie kompensacyjne. Przy Rzeczniku Praw Pacjenta działać będzie Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Do zadań Zespołu, składającego się z lekarzy określonych specjalności, należeć będzie wydawanie, w toku postępowania w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego, opinii dotyczących wystąpienia działania niepożądanego, wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego po podanej szczepionce albo po podanych szczepionkach, i jego skutków.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego może być złożony w terminie roku od dnia, który był ostatnim dniem obserwacji albo hospitalizacji, nie później niż po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia szczepienia ochronnego.

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Funduszu. Opłata ta podlega zwrotowi w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego.

Wzór wniosku w formie papierowej jak również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej będzie udostępniona na stronie internetowej obsługującej Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp

Ponadto, zgodnie z art. 17c ustawy, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., podmioty które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych, są obowiązane, w terminie 21 dni od dnia zawarcia tej umowy, do dokonania wpłaty na rachunek bankowy Funduszu w wysokości 1,5% wartości brutto tej umowy. Obowiązek nie będzie dotyczył szczepionek zakupionych na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w dniu 16 czerwca 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, iż fizjoterapeuci są obowiązani poddać się szczepieniu ochronnemu przeciw COVID-19, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r. Obowiązkowi nie podlegają osoby, które mają przeciwwskazania do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia. W przypadku pojawienia się działań niepożądanych będzie możliwość wystąpienia o świadczenie kompensacyjne na zasadach wymienionych w ustawie.

Poniżej link do treści ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 64):

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000006401.pdf

NEWSLETTER