PL

STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE FIZJOTERAPII W SPRAWIE DEFINICJI BASENU REHABILITACYJNEGO

Z uwagi na toczące się postępowania konkursowe oraz zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi jednego z kryteriów dodatkowo ocenianego jakim jest BASEN poproszono Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii o stanowisko w przedmiotowej kwestii.

Zgodnie z zapisami załącznika numer 5 do rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U poz. 1372 ze.zm), jednym z warunków dodatkowo ocenianych jest ‘’Basen”. Jest to warunek, który posiada fakultatywny charakter tj. jego spełnienie premiuje oferenta za podwyższony standard realizacji świadczeń i zależy od woli podmiotów przystępujących do postępowania.
W przytoczonej regulacji prawnej określony został wymiar lustra wody na jedną osobę oraz głębokość niecki basenowej. Nie zostały zdefiniowane natomiast wymagania dotyczące samego pomieszczenia,  w którym znajduje się basen, pomieszczeń przybasenowych, sposobu eksploatacji basenu, systemu sterowania przepływu wody, temperatury, wejścia do basenu, rodzaju posadzki itp.

W opinii Pana Konsultanta definicje związane z wymaganiami dotyczącymi świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych na basenie powinny się opierać na wymaganiach jakie powinien spełniać rehabilitacyjny basen uzdrowiskowy, w tym wymaganiach sanitarno- higienicznych, które zostały określone w § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego  (Dz.U poz. 452). Jak wskazano w §15 ww. rozporządzenia rehabilitacyjny basen uzdrowiskowy powinien spełniać następujące wymagania:

1) eksploatacja basenu powinna odbywać się w jednym z następujących systemów:
a) otwartym – przy stałym dopływie wody leczniczej z ujęcia i odpływie wody z basenu,
b) częściowo zamkniętym – przy określonym dopływie wody leczniczej z  ujęcia, do wody uzdatnianej metodami fizycznymi i chemicznymi poza basenem i ponownie wprowadzanej do basenu;

 2) sposób eksploatacji basenu oraz sposób monitorowania jakości wody i  powietrza hali basenowej powinna określać instrukcja funkcjonalna opracowana dla każdego basenu;

3) pomieszczenia przybasenowe powinny być podzielone na dwie strefy: przeznaczoną dla pacjentów w obuwiu oraz przeznaczoną dla pacjentów bez obuwia; poszczególne pomieszczenia, oddzielne dla kobiet i  mężczyzn i  zapewniające możliwość korzystania z  nich przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny być usytuowane w następującej kolejności:
a) przebieralnie wyposażone w szafki na ubrania w liczbie odpowiedniej dla osób korzystających z basenu,
b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
c) natryski,
d) brodzik;

4) przy basenie, w którym stosuje się dezynfekcję wody środkami chemicznymi, powinny być pomieszczenia dla stacji uzdatniania oraz magazyny środków chemicznych; pomieszczenia te powinny być wyposażone w wentylacje i urządzenia pomiarowo-kontrolne do oznaczania środków chemicznych pozostających w wodzie wypełniającej basen;

5) wloty i wyloty wody oraz jej spust powinny być usytuowane w sposób zapewniający równy przepływ wody we wszystkich przekrojach niecki basenowej, ponadto powinien być co najmniej jeden spust denny umożliwiający całkowite opróżnienie basenu;

6) prędkość przepływu wody na wlotach powinna wynosić od 1,0 m/s do 0,5 m/s, na wylotach od 0,3 m/s do 0,5 m/s; wyloty powinny być wyposażone w zawory odcinające;

7) dla osób dorosłych niecka basenowa powinna być napełniona wodą na głębokość od 0,7 m do 1,35 m, a dla dzieci – od 0,6 m do 0,75 m;

8) wejście do basenu powinno zapewniać możliwość wejścia osobom o ograniczonej sprawności oraz niepełnosprawnym;

9) posadzka oraz dno i ściany niecki basenu powinny być wyłożone materiałem wodoszczelnym o powierzchni zabezpieczającej przed poślizgiem i pozwalającym na ich łatwe mycie i dezynfekcję; posadzka powinna być wyposażona we wpusty ściekowe ze spadkiem posadzki w kierunku wpustów w celu zabezpieczenia przed spływem wody przelewającej się z basenu;

10) korzystanie z basenu powinno odbywać się pod nadzorem fizjoterapeuty i ratownika lub fizjoterapeuty posiadającego uprawnienia ratownika;

11) w widocznych miejscach przy wejściu na basen powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z basenu.

12) być napełniany wodą spełniającą jakościowe wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

13) na jedną osobę korzystającą z basenu powinno przypadać co najmniej 6 m2 lustra wody w basenie;

14) być wyposażony w sprzęt do ćwiczeń, w szczególności na brzegach niecki powinny zostać zamieszczone uchwyty do ćwiczeń; poręcze do ćwiczeń rehabilitacyjnych powinny zajmować minimum 50% obwodu basenu; mogą one stanowić oddzielny element konstrukcyjny, jak też stanowić stałe części niecki basenowej;

15) niecka basenowa powinna być wyposażona w schody i pochylnie, które powinny być usytuowane tam, gdzie głębokość jest najmniejsza; minimalna szerokość schodów powinna wynosić 1 m, pochylnia lub schody powinny być wyposażone co najmniej w jedną poręcz;

16) w skład instalacji powinny wchodzić następujące urządzenia:
a) instalacja zasilająca wodą,
b) instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczeń – kanalikiem przelewowym wokół basenu,
c) instalacja spustowa odprowadzająca wodę do kanalizacji,
d) instalacja zwykłej wody ciepłej i zimnej.

NEWSLETTER