Do 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy musi dokonać podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód fizjoterapeuty do kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Wprowadzono mechanizm corocznego podwyższania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny (w tym fizjoterapeuty) ustalany na dzień 1 lipca do kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego (liczonego jako iloczyn współczynnika pracy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym) tak, aby od dnia 2 lipca danego roku wynagrodzenie zasadnicze fizjoterapeuty nie było niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone na dzień 1 lipca danego roku.

KIEDY?

Kluczowe daty:

1 lipiec 2021 – koniec etapu, w którym  zasadnicze wynagrodzenie fizjoterapeuty podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym fizjoterapeuty. Jest to zatem ostatni moment na dokonanie korekty wynagrodzeń.

31 grudnia 2021 – zasadnicze wynagrodzenie równe kwocie najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

DLA KOGO?

Ustawa mówi o pracownikach wykonujących zawody medyczne, czyli także o fizjoterapeutach.

NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE I WSPÓŁCZYNNIKI PRACY

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”[1].

Współczynniki pracy dotyczące fizjoterapeutów to:

  • 5: Fizjoterapeuta wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji – 1,05;
  • 6: Fizjoterapeuta wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji – 0,73;
  • 10: Fizjoterapeuta wymagający średniego wykształcenia – 0,64.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

[1] Przy czym, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy w okresie 1 lipca 2019 r. – 30 czerwca 2020 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalane jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 4200 zł brutto. A dokonując podwyżki na dzień 1 lipca 2020 r., zgodnie ze stanowiskiem MZ należało „brać pod uwagę przepisy regulujące sposób obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego określone dla tej daty”, tj. za najniższe wynagrodzenie zasadnicze należy uznać kwotę 4918 zł 17 gr.