W dniu 15 października 2019 r. odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Sanitarnego – Jarosława Pinkasa z przedstawicielem Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którą reprezentował Paweł Adamkiewicz – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Przedmiotem spotkania były przede wszystkim kwestie wymogów sanitarnych dotyczących nowopowstałych praktyk fizjoterapeutycznych oraz kwestia kwalifikowania odpadów wytwarzanych w ramach czynności fizjoterapeutycznych jako odpady medyczne. Mając na uwadze bezpieczeństwo fizjoterapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych oraz ich pacjentów, Główny Inspektor Sanitarny wyraził chęć współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów w zakresie przygotowania wytycznych dotyczących warunków prowadzenia przez fizjoterapeutów działalności leczniczej. Podkreślono, jak bardzo istotne jest stosowanie jednolitej wykładni przepisów przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na terenie całego kraju. Wskazano również na konieczność określenia wymogów adekwatnych do danego rodzaju czynności zawodowych fizjoterapeuty, każdorazowo uwzględniając ich indywidualny charakter oraz ewentualny stopień ryzyka, jakie może się wiązać z ich wykonywaniem.

KIF przygotuje dla GIS listę zagadnień wymagających doprecyzowania oraz przedstawi swoje propozycje interpretacyjne, uwzględniając dobre praktyki dotychczas stosowane w zawodzie oraz interes fizjoterapeutów, a przede wszystkim ich pacjentów. Na podstawie przedstawionych przez KIF kwestii interpretacyjnych, GIS przygotuje oficjalne merytoryczne stanowisko, które będzie jednolicie stosowane przez wszystkie powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz będzie stanowiło wytyczne dla fizjoterapeutów do bezpiecznego wykonywania działalności leczniczej.