W dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie z Panem Januszem Cieszyńskim Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ze strony Krajowej Izby Fizjoterapeutów w spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Katarzyna Blicharczyk-Ożga – Koordynator Działu Prawnego.

Tematem spotkania były wynagrodzenia fizjoterapeutów w kontekście przekazanych do konsultacji publicznych projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia wydłużających mechanizm podwyżkowy dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych:

  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 845) oraz
  • w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 846).

Przedstawiciele KIF ponownie wskazali na nierówność w traktowaniu osób wykonujących zawody medyczne. Podnieśli również dysproporcję  w wysokości środków finansowych przeznaczonych na świadczenia zdrowotne, z których miałyby być pokryte wzrosty wynagrodzeń.

Z wyliczeń przeprowadzonych przez KIF wynika, że na wzrost wynagrodzeń na podstawie utrzymanego mechanizmu podwyżkowego dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych zostanie przeznaczona kwota 2 278 063 592 zł (wyliczenie obrazuje poniższa tabela), podczas gdy koszty wynikające ze zmiany wagi punkowej produktów rozliczeniowych dotyczących świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ wyliczone w oparciu o wartości wykonania styczeń 2019 r. w odniesieniu do 6 miesięcy, które potencjalnie mogłyby wpłynąć na wysokość wynagrodzeń fizjoterapeutów, wynoszą 56 704 tys. zł.

grupa zawodowaliczba osób wg OSRwartość miesięczna wartość na 7 miesięcy
ratownicy medyczni udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego6 0827 298 400,0051 088 800,00
ratownicy medyczni14 22317 067 948,00119 475 636,00
dyspozytorzy medyczni673807 780,005 654 460,00
pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, wykonujące zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy137164 328,001 150 296,00
pielęgniarki i położne187 562300 099 200,002 100 694 400,00
SUMA208 677325 437 656,002 278 063 592,00

Należy przy tym podkreślić, że powyższe zestawienie nie uwzględnia środków finansowych niezbędnych na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, na pokrycie których Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące. Założono przy tym, że osoby otrzymujące ,,znaczone środki” są zatrudnione na 1 etat, podczas gdy w rzeczywistości wymiar czasu pracy jest wyższy. Tymczasem środki związane ze zmianą wyceny świadczeń dotyczą wszystkich grup zawodowych realizujących określone świadczenia.

Podkreślono również, że oszczędności mogłyby generować zmiany polegające na premiowaniu bardziej skutecznych metod kinezyterapeutycznych niż kosztownych, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego sprzętu, metod fizykoterapeutycznych. W tym zakresie konieczna jest zmiana w przepisach określających kryteria oceny ofert.

Zwrócono także uwagę na problemy wynikające z realizacji przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932), która przyznała osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń. Powoduje to, że brak jest możliwości realizacji świadczeń dla osób, które takiego orzeczenia nie mają, choć są np. po zabiegach operacyjnych i wymagają niezwłocznie rehabilitacji, a także dublowanie świadczeń np. w domach pomocy społecznej.

Odnosząc się do powyższych kwestii Pan Minister wskazał, że kwestia wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia jest priorytetowa. Nie ma znaczenia sposób osiągnięcia celu, ale efekt. Zdając sobie sprawę z niedoskonałości dotychczasowego mechanizmu, bo pomijającego niektóre grupy zawodowe, trzeba będzie pomyśleć nad systemowym rozwiązaniem. Intencją jest zwiększenie wynagrodzeń.

W zakresie natomiast premiowania świadczeń kinezyterapeutycznych Pan Minister stwierdził, że zmiany powinny być wprowadzane tak, aby odpowiadały potrzebom społecznym.

Kolejnym istotnym tematem było wprowadzenie przez NFZ obowiązku sprawozdawczości za pomocą ICF. W tym zakresie KIF wskazało, że sukcesywnie szkoli fizjoterapeutów w zakresie ICF, jednakże w tym kontekście potrzeby szkoleniowe są ogromne, aby w pełni wdrożyć ICF do systemu. Zaproponowano, aby MZ przygotowało program celowany dla samorządu zawodowego fizjoterapeutów zakładający przeznaczenie środków UE na realizację szkoleń z tego zakresu.  MZ przeanalizuje możliwości realizacji tego postulatu.