W dniu 25 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, którą reprezentowali: Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Katarzyna Blicharczyk-Ożga – Koordynator Działu Prawnego. Ze strony ministerstwa w spotkaniu uczestniczyli: Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu, Tomasz Pawlęga – Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia, Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Małgorzata Zadorożna – p.o. Dyrektora Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki, Edyta Gadomska – Naczelnik w Departamencie Kwalifikacji Medycznych i Nauki.

Przedmiotem spotkania były przede wszystkim kwestie wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych oraz uwagi KRF do rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w kontekście zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 11 lipca 2019 r., w tym zapewnienie analogicznego mechanizmu podwyżek dla fizjoterapeutów, jak w przypadku pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych. Obecna wycena wizyty fizjoterapeutycznej nie zachęca do rekomendowanego przez samorząd postępowania tj. przeprowadzenia tejże wizyty minimum na początku i na końcu terapii. Za 15 zł nie ma chętnych do realizacji świadczenia, bo na rynku komercyjnym ta sama usługa to minimum 70-80 zł.

Ustalono, że w związku z ograniczonymi środkami zaplanowanymi w planie finansowym NFZ zostaną poddane analizie rozwiązania mające na celu „uszczelnienie” systemu tym samym udzielanie świadczeń osobom naprawdę wymagającym tych świadczeń. Wskazanym przez Samorząd rozwiązaniem jest określenie w rozporządzeniu koszykowym kryteriów włączenia i zakończenia leczenia w przypadku wszystkich świadczeń rehabilitacyjnych. DSA MZ ma sprawdzić, czy takie kryteria zostały określone przez AOTMiT w opinii przekazanej do MZ oraz możliwość i zastosowania w obowiązujących przepisach.

Przedstawiciele KIF podkreślali też, że nie jest zrozumiałe odmienne potraktowanie samorządu fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych, do których projekty zarządzeń Prezesa NFZ do zaopiniowania mają być przekazywane tylko, gdy przedmiot postępowania dotyczy ww. zawodów, w stosunku do innych samorządów (lekarskiego i pielęgniarskiego), gdzie zarządzenia przekazuje się do opinii zawsze. MZ wyjaśniło, że takie rozwiązanie ma ograniczyć biurokrację. Jeżeli praktyka będzie niewystarczająca KRF zostanie włączona do przepisu dotyczącego NRPiP i NRL.

W opinii MZ w stosunku do świadczeniodawców udzielających świadczeń fizjoterapeutycznych nie jest wymagane zawarcie odrębnej umowy na transport sanitarny, jeżeli w praktyce transport nie jest realizowany, bo nie ma takiej potrzeby. W przepisie chodzi o zapewnienie transportu od strony pacjenta. MZ potwierdzi to pisemną interpretacją przygotowaną na wniosek KIF. Wyjaśniono, że POZ został z przepisu wyłączony tylko z tego powodu, że w tym rodzaju świadczeń nie występuje kwota zobowiązania Funduszu, tylko świadczenia są finansowane w ramach stawki kapitacyjnej. Natomiast świadczeniodawcy realizujący umowy z zakresu POZ są zobowiązani do zawarcia umów transportu sanitarnego. Nie jest to natomiast uwzględnione w kwocie zobowiązania.

W kwestii podwyżek dla fizjoterapeutów MZ wskazało, że nie podjęto jeszcze decyzji co do utrzymania mechanizmu podwyżkowego z OWU. Zasadnym jest przekazywanie tych środków w ramach podwyższonej wyceny świadczeń, gdzie pracodawcy będą indywidualnie kształtować wynagrodzenia w zależności od konkretnych czynników. To wymaga analiz finansowych.

Odniesiono się także do zarządzenia – w sprawie umów o realizację programu pilotażowego – świadczenia kompleksowe KOSM, podkreślając brak uwzględnienia merytorycznych uwag samorządu zawodowego fizjoterapeutów. Tu również wskazano, że przyjęta wycena wizyty fizjoterapeutycznej określona na 13 pkt jest zbyt niska. Dla porównania świadczenie logopedyczne zostało wycenione na 37 pkt.

Dyskutowano także nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty. Prace legislacyjne mają rozpocząć się we wrześniu tego roku. Jeśli zaś chodzi o rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie to projekt jest już po uzgodnieniach wewnętrznych i za chwilę zostanie przekazany do konsultacji publicznych.