Krajowa Izba Fizjoterapeutów rozpoczyna rekrutację na szkolenie dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłego sądowego.

Celem tego projektu jest zachęcenie fizjoterapeutów do zgłaszania swoich kandydatur do objęcia funkcji biegłego sądowego i zaangażowania się w tym nowym obszarze budowania kompetencji.

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów, podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, jest zobowiązany do przekazywania opinii o kandydatach na biegłych sądowych. Każdy z nich musi spełniać kilka warunków m.in. musi posiadać teoretyczne i praktyczne umiejętności związane z daną gałęzią nauki, a także inne kompetencje i wiedzę, które są wymagane w sprawie, dla której dana osoba ma być ustanowiona biegłym. Bardzo istotna jest również rękojmia należytego wykonywania obowiązków biegłego.

W związku z powyższym, Krajowa Izba Fizjoterapeutów postanowiła podjąć inicjatywę przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia przybliżającego fizjoterapeutom rolę, jaką w systemie pełnią biegli sądowi oraz zadania i obowiązki, jakie wiążą się z tą funkcją.  Dzięki nabytym podczas szkolenia informacjom i kompetencjom łatwiej będzie pełnić rolę biegłego sądowego.

Zgłoszenia na szkolenie dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłego sądowego przyjmowane będą w okresie od 16 kwietnia 2019 r. od godziny 9:00 do 6 maja 2019 r. do godziny 17:00. Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną w całości ankietę, której wzór zamieszczamy poniżej. Za dzień wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora uznaje się datę wpłynięcia korespondencji.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy również fizjoterapeutów, którzy już pełnią funkcję biegłego sądowego. Będzie to dla nich okazja na podniesienie kompetencji w tym zakresie.

Zgłoszenia przyjmujemy:

  • listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru),
  • kurierem,
  • złożone osobiście w Biurze Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie.

Wnioski prosimy przesłać na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Szkolenie / biegli sądowi
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa 

Uwaga: zgłoszenia wpływające drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Szkolenie trwa jeden dzień i odbywa się w formie warsztatów. Terminy szkoleń podane są w harmonogramie zamieszczonym poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona i określona w regulaminie.

Ukończenie szkolenia nie jest jednoznaczne z ustanowieniem biegłego sądowego i nie jest gwarancją takiego ustanowienia. Biegłego sądowego ustanawia prezes sądu okręgowego na podstawie odrębnych przepisów.

Harmonogram rekrutacji

Przyjmowanie zgłoszeń16.04.2019 (od 9:00) – 06.05.2019 (do 17:00)
Weryfikacja zgłoszeń07.05.2019 – 10.05.2019
Ogłoszenie wyników naborudo 15.05.2019

Harmonogram szkoleń

 

GrupyTerminy szkolenia
I grupa25.05
II grupa01.06
III grupa08.06
IV grupa15.06
V grupa29.06
VI grupa14.09

Załączniki:

Ankieta do rekrutacji

Regulamin szkolenia dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłych sądowych