Ogłoszone w dniu wczorajszym kolejne obostrzenia nie wprowadzają zmian w zakresie funkcjonowania rehabilitacji. Jakie inne zmiany pośrednio dotyczą fizjoterapeutów?

Rehabilitacja bez zmian

Nadal warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym oraz turnusów rehabilitacyjnych jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu. Nadal otwarte są również uzdrowiska. Tu także materiał na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 należy pobrać nie wcześniej niż 4 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego, leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i limitach osób przebywających w pomieszczeniach. Rozporządzenie określa limity osób przebywających jednocześnie w obiektach i placówkach świadczących usługi:

 1. 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2,
 2. 1 osoba na 20 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2

– z wyłączeniem obsługi.

Funkcjonowanie edukacji oraz zapewnienie opieki w szkołach, przedszkolach i żłobkach dla dzieci fizjoterapeutów

Wprowadzono ograniczenia w funkcjonowania szkół i przedszkoli w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

Ograniczenie te nie dotyczą:

 1. przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych;
 2. szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 3. internatów

W przypadku szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły. W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych są zobowiązani zorganizować zajęcia w placówce. Obowiązek ten – realizowany na wniosek rodziców dziecka – dotyczy m.in. rodziców zatrudnionych w:

 • podmiotach wykonujących działalność leczniczą (podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych;
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • podmiotach realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • jednostkach systemu oświaty albo w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W okresie 27 marca – 11 kwietnia 2021 r. zawieszeniu podlegają również wszelkie formy opieki nad dziećmi do 3 r.ż., z wyjątkiem dzieci m.in. osób wskazanych powyżej. Wniosek w zakresie zapewnienia opieki składają uprawnieni rodzice.

Zawód fizjoterapeuty jest zawodem medycznym. Oznacza to, że wyjątek dotyczący sprawowania opieki w przedszkolach, szkołach i żłobkach dotyczy także dzieci fizjoterapeutów, którzy są zatrudnieni w ww. podmiotach.

W związku z wprowadzonym zawieszeniem opieki oraz zajęć stacjonarnych w szkołach i przedszkolach przedłużono także do maksymalnie 11 kwietnia 2021 r. okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000054601.pdf
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056001.pdf
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000055901.pdf