PL

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA NA RZECZ PACJENTÓW UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ POZA KOLEJNOŚCIĄ

W związku z napływającymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej wątpliwościami  dotyczącymi korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu fizjoterapia ambulatoryjna przez pacjentów z uprawnieniami wynikającymi z zapisów art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U  2016r, poz. 1793) – zwanej dalej “ustawą”, skierowane zostało do Ministerstwa Zdrowia zapytanie o wykładnię prawodawcy  w kwestii zapisu art.47c ustawy.

Zgodnie z przesłanym przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia stanowiskiem, korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w oparciu o art. 47 c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy osób oczekujących, o której mowa w art.20 ust.2 ustawy. Co do zasady, świadczenia osobom szczególnie uprawnionym udzielane są w dniu zgłoszenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielanie świadczenia nie jest możliwe. W takim przypadku świadczeniodawca wyznaczy inny termin (także poza kolejnością).

Natomiast wyznaczony w ust. 4 tego artykułu, maksymalny termin udzielenia świadczenia (tj. 7 dni), odnosi się wyłącznie do świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Tym samym przedmiotowy zapis nie odnosi się do świadczeń realizowanych w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna. Świadczenia wykonane na rzecz pacjenta z uprawnieniami wynikającymi z art. 47 c ustawy zgłaszającego się do świadczeniodawcy realizującego umowę w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna powinny być udzielone poza kolejnością wynikającą z prowadzenia listy oczekujących, jednak data rozpoczęcia cyklu może być wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

NEWSLETTER