PL

Przekazywanie danych zgodnie z klasyfikacją ICF nie jest obligatoryjne

Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi na zapytanie Krajowej Izby Fizjoterapeutów jasno wskazał, że przekazywanie danych zgodnie z klasyfikacją ICF nie jest obligatoryjne. Ta część komunikatu XML jest w fazie dostosowywania, a zaproponowany wykaz kodów jest wstępnym zasobem słownika, który będzie dostosowywany i zmieniany. Według NFZ testy rekomendowane w Wytycznych KRF będą mogły być dodatkowo wykorzystywane jako narzędzie.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów w związku z pojawiającymi się niejasnościami i wątpliwościami dotyczącymi zmiany w sprawozdawczości, które są wynikiem wejścia w życie jednolitego pliku sprawozdawczego i propozycją wprowadzenia obligatoryjnego sprawozdawania nowych danych w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w zakresach świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w warunkach stacjonarnych, dziennych oraz fizjoterapii domowej i ambulatoryjnej, zwróciła się do Narodowego Funduszu Zdrowia z apelem  o odstąpienie od zaproponowanej w zarządzeniu nr 113/2019/DI Prezesa NFZ z dnia 23 sierpnia 2019 r. oraz w komunikacie dla świadczeniodawców z dnia 11 września 2019 r. skali i zaproponowała w to miejsce wprowadzenie wartości testów rekomendowanych w Wytycznych KRF, które mierzą każdą pojedynczą aktywność opisaną w ICF.

W piśmie kierowanym do NFZ KIF dodatkowo zaproponowała powiązanie obligatoryjnej sprawozdawczości z terminem – 8 stycznia 2021 r. przewidzianym w obecnie konsultowanym projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej. Według KIF dla poprawności i wiarygodności zbieranych danych rok 2020 powinien być potraktowany jako okres przejściowy. Narodowy Fundusz Zdrowia przychylił się do propozycji KIF.

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią NFZ-u z dnia 2.01.2020 r.

NFZ ICF

NEWSLETTER