PL

Prawo do świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń fizjoterapii, osób opuszczających Ukrainę w związku z działaniami wojennymi

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) w art. 37 wprowadza uprawnienie dla obywateli Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 w/w ustawy, do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia. Świadczenia są udzielane na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez apteki na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej są rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Ustawa weszła w życie z mocą wsteczną tj. z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. W tej sytuacji ustawa obejmuje również świadczenia zdrowotne udzielone wskazanym w ustawie osobom także przed jej wejściem w życie, tj. od 24 lutego 2022 r., które podlegałyby rozliczeniu (art. 116).

Poniżej link do treści ustawy:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf

Szerzej na ten temat w komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

Pismo MZ


Медича допомога, у тому числі фізіотерапевтична, для осіб, які виїжджають з України внаслідок бойових дій.

Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) у art. 37 запроваджує право громадянам України, перебування яких вважається законним, на медичну допомогу, що надається на території Польщі, у тому числі медичні послуги на умовах і в обсязі осіб, на які поширюється дія обов’язкове або добровільне медичне страхування, за винятком санаторно-курортного лікування або санаторно-курортної реабілітації, а також прийому лікарських засобів, які видаються людям за програмами медичної політики Міністра охорони здоров’я. Надання послуг здійснюється на підставі договорів про надання медичних послуг а через аптеки – на підставі договорів на виконання рецептів, укладених з Національним фондом здоров’я. Витрати на медичні послуги оплачуються з постачальниками послуг та аптеками Національним фондом охорони здоров’я, котрі фінансуються за рахунок цільової субсидії з державного бюджету у частині, котра розпоряджається Міністром охорони здоров’я.

Закон набуває чинності з заднім числом, тобто з 24 лютого 2022 року. У цій ситуації закон також охоплює медичні послуги, які надаються особам, зазначеним у законі, також до набрання ним чинності, тобто з 24 лютого 2022 року, які підлягали б розрахунку (art. 116).

Нижче наведено посилання до тексту закону:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf

Крім того, нижче посилання до змісту повідомлення Національного фонду охорони здоров’я, яке всебічно стосується тематики:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

Нижче наведено посилання до веб-сайту з інформаціями про медичну допомогу:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy

NEWSLETTER