PL

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji

Krajowa Izba Fizjoterapeutów nie płaciła fizjoterapeutom wynagrodzenia za udział w proteście w Białym Miasteczku. Informacje te są nieprawdziwe i mają w naszej ocenie spowodować skłócenie naszego, i tak już podzielonego, środowiska oraz zdyskredytowanie w oczach opinii publicznej akcji protestacyjnej pracowników ochrony zdrowia.

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów uznało od początku działalności Krajowej Izby Fizjoterapeutów, że nie ma moralnego prawa żądać od jej członków, którzy wykonują na rzecz samorządu zadania, ponoszenia dodatkowych kosztów, takich jak koszty dojazdu czy koszty utraconych zarobków z głównego źródła przychodów, które zazwyczaj w publicznym systemie ochrony zdrowia i tak należą do minimalnych.

Do ustawowych zadań Krajowej Izby Fizjoterapeutów należy reprezentowanie wszystkich fizjoterapeutów i bronienie ich godności zawodowej, a także edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. W tym mieści się również promocja zawodu.

Mając powyższe na uwadze oraz działając na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty Krajowa Rada Fizjoterapeutów określiła zasady zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

W myśl wyżej przywołanych regulacji wewnętrznych Krajowa Izba Fizjoterapeutów informowała swoich członków, którzy prowadzili na terenie Białego Miasteczka działania promujące zawód fizjoterapeuty, w tym działania z zakresu EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA o możliwości rekompensaty utraconych dochodów. Oświadczamy, że do tej pory żaden z fizjoterapeutów nie złożył wniosku o taką refundację.

NEWSLETTER