PL

Odpowiedź NFZ na pismo KIF dotyczące zmian organizacji realizacji świadczeń wynikających z nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dotyczącymi zasad sprawozdawania świadczeń fizjoterapeutycznych po zmiany organizacji wynikającej z nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w dniu 22 lipca br. do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, skierowane zostało zapytanie z prośba o wskazanie jednolitego stanowiska w sprawie.

W piśmie z dnia 2 sierpnia br. Pan Leszek Szalak Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej przedstawił następujące stanowisko:

  • Podstawą udzielania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 59 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Zgodnie z punktem 2.2.5 załącznika do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 63/2018/DI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, mowa jest o zleceniu, które w przypadku świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej jak i fizjoterapii domowej będzie skierowaniem wystawianym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego podejmującego decyzję potrzebie wszczęcia postępowania fizjoterapeutycznego, a zatem to jego dane jako wystawiającego powinny się znaleźć w raporcie statystycznym przekazywanym do Funduszu.
  • Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego inicjuje proces terapeutyczny, a fizjoterapeuta na jego podstawie ustala plan terapii podczas wizyty fizjoterapeutycznej (która również jest sprawozdawana w raporcie), co ważne nie wystawia nowego skierowania. Elementy planu terapii (procedury) przekazywane są w raporcie do OW NFZ ze wskazaniem osoby realizującej zabiegi fizjoterapeutyczne.

Ponadto Pan Dyrektor w przesłanej korespondencji podkreślił, że zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych „Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, w tym także udzielający świadczeń świadczeniobiorcom, (…), przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane dotyczące każdego świadczenia wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także wykonanego powyżej kwoty, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy, gromadzone w zakresie określonym w § 3, odpowiednio do rodzaju udzielonego świadczenia.”

A zatem, dane zawarte w raporcie statystycznym, który dotyczy udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w tym również fizjoterapeutycznych w ramach umów zawartych z poszczególnymi Oddziałami Wojewódzkimi NFZ powinny być zgodne z wpisami w dokumentacji medycznej świadczeniobiorców.

NFZ

NEWSLETTER