PL

Uwaga Odpowiedź MZ w sprawie elementów wymaganych w skierowaniu na realizację świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej

W związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi zgłaszanymi podczas spotkań informacyjnych organizowanymi przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów przy współudziale Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącymi elementów wymaganych w skierowaniu na realizację świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz. 2396), skierowane zostało do Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia zapytanie dotyczące brakującego elementu skierowania.

Zgodnie z przesłanym stanowiskiem skierowanie na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej lub fizjoterapii domowej brak, któregokolwiek z obligatoryjnych elementów skierowania:

  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • rozpoznanie w języku polskim,
  • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
  • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta
    lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji
    lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,
  • pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia

powinien skutkować zwrotem skierowania do lekarza, który je wystawił, celem uzupełnienia skierowania.

Odpowiedź MZ na pismo z 13.05.2019

NEWSLETTER