PL

Obowiązek statystyczny fizjoterapeutów

Praktyki fizjoterapeutyczne w statystykach MZ

Decyzją MZ, fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej zostali objęci obowiązkiem statystycznym za rok 2020 r. Krajowa Izba Fizjoterapeutów wystąpiła z propozycją hurtowego przekazania danych statystycznych wszystkich praktyk, co byłoby znaczącym ułatwieniem, jednak w obliczu obowiązujących przepisów nie jest to możliwe. Każdy fizjoterapeuta bowiem ponosi indywidualną odpowiedzialność za dane, które dotyczą jego praktyki.

WAŻNE: Obowiązek statystyczny dotyczy praktyk o numerach 97, 98 i 99 natomiast nie dotyczy praktyk o numerze 93, które udzielają świadczeń jedynie w podmiocie leczniczym.

Celem wypełnienia obowiązku statystycznego należy wypełnić sprawozdania:

 1. MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – wypełnia się je, jeśli praktyka zatrudnia inne osoby wykonujące zawody medyczne, jeśli praktyka nie zatrudnia innych osób, w sprawozdaniu należy wykazać swoją osobę tj. 1

Należy wypełnić wiersz 20.
Zakres danych podlegający sprawozdawaniu to:

 • Kadra medyczna.

Dane należy przekazać jednorazowo do 12 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.

 1. MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – wypełnia się je, jeśli fizjoterapeuta prowadzący praktykę zawodową posiada tytuł specjalisty fizjoterapii

Należy wypełnić wiersz 06 w dziale 7: Inni specjaliści w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Zakres danych podlegający sprawozdawaniu to:

 • Kadra medyczna.

Dane należy przekazać raz w roku do 12 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.

 1. MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej– wypełnia się je, jeśli praktyka zawodowa udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (na podstawie umowy z NFZ)

  Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Należy wypełnić wiersz 14 w dziale 8: Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
  Zakres danych podlegający sprawozdawaniu w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej to:

  • Kadra medyczna;
  • Profilaktyka zdrowotna;
  • Zachorowania, problemy zdrowotne;
  • Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe.

Dane należy przekazać jednorazowo do 31 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Droga elektroniczna

Dane w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia (w skrócie CEZ), czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia (w skrócie SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/.

Instrukcja obsługi SSOZ dostępna jest pod linkiem:

https://cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka/podrecznik_uzytkownika_ssoz_5c3c4dca8542b.pdf

Zalecanym formatem przekazania danych jest jeden ze wskazanych formatów: .xml, .csv, .xls, .xlsx, .dbf.

UWAGA: Dla podmiotów, w których pracuje mniej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w postaci papierowej.

Sankcje

Ustawodawca w art. 56, 57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej przewidział nałożenie sankcji w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.

Pomoc

Wszelkie problemy techniczne napotkane podczas logowania bądź wypełniania wniosku, należy zgłaszać bezpośrednio do CEZ:

 • telefonicznie pod numerami: 22 597 09 23, 22 597 09 28, 22 597 09 29 (w dni robocze w godzinach 8-16)
 • w przypadku wątpliwości dotyczących zakresu danych zawartych w sprawozdaniach, należy kontaktować się Urzędami Wojewódzkimi: https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/administratorzy/
NEWSLETTER