PL

NFZ wydłuża możliwość ubiegania się o rehabilitację z 6 miesięcy do 12 miesięcy

Na mocy Zarządzenia Nr 172/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. dokonano zmian w ramach Programu z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym, które posiadają niezbędną bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji leczniczej oraz Programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19.

W zakresie pierwszego Programu wskazano, że mogą do niego przystąpić pacjenci do 12 miesięcy od dnia zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Więcej zmian wprowadzono do Programu fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki ambulatoryjne:

1) rozszerzono go o możliwość realizacji Programu w ośrodkach / oddziałach dziennych;

2) wydłużono możliwość ubiegania się o objęcie Programem z 6 do 12 miesięcy liczonych od dnia zakończenia leczenia w kierunku COVID-19 wraz ze zdefiniowaniem pojęcia “zakończenie leczenia COVID19”;

3) określono czas trwania Programu (ustalono go na 2 do 6 tygodni),

4) w obszarze Zakres świadczenia wskazano, że Program obejmuje:

 • jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną oraz jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową,
 • nałożono obowiązek prowadzenia wizyty terapeutycznej:
  • u świadczeniobiorców, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego: 2 razy w tygodniu do 6 tygodni (było: “indywidualnie w ramach potrzeb świadczeniobiorcy”),
  • u świadczeniobiorców, u których występuje pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego: od 2 do 3 razy w tygodniu do 6 tygodni (było: “nie więcej niż 3 razy”),
 • obowiązek przeprowadzenia pierwszej wizyty terapeutycznie nie później niż 3 dni robocze od wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej.

W zakresie Programu fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki domowe dokonano zmian w części „Zakres świadczenia”, gdzie wskazano, że Program obejmuje:

1) jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną oraz jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową;

2) obowiązek przeprowadzenia pierwszej wizyty terapeutycznie nie później niż 3 dni robocze od wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej.

Przedmiotowe zmiany weszły w życie z dniem 19 października 2021 r. i mają zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 15 października 2021 r.

Niestety, kolejny raz proponowana przez NFZ odsłona programu fizjoterapii post-covid, nie jest zgodna z programem, który Krajowa Izba Fizjoterapeutów stworzyła i przekazała do Ministerstwa Zdrowia na początku grudnia 2020 r. Opracowany, przez powołany przez KIF zespół ekspertów, w oparciu o doniesienia naukowe, program fizjoterapii pocovidowej w części ambulatoryjnej zakładał wyodrębnienie dwóch programów, zróżnicowanych w zależności od klinicznego stanu pacjenta ocenianego w skali mMRC (modified Medical Research Council):

1) program podstawowy dla pacjentów, u których wystąpiło nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC ≥1, obejmujący:

 1. jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
 2. jedną wizytę terapeutyczną,
 3. jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzaną po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

2) program rozszerzony dla pacjentów, u których wystąpiło pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC ≥2, obejmujący:

 1. wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
 2. wizytę terapeutyczną – częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni,
 3. wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

Ponadto, w dalszym ciągu konstrukcja programu fizjoterapii pocovidowej ambulatoryjnej i domowej finansowanego ze środków publicznych nie zapewnia powszechności, czyli:

 • łatwego dostępu bez skierowania na podstawie udokumentowanego przebiegu zarażenia koronawirusem,
 • możliwości rozszerzenia realizacji przez praktyki fizjoterapeutyczne, które są rozproszone w całym kraju, a przez to zlokalizowane „blisko pacjenta”, co pozwoliłoby zapewnić „deklarowaną powszechność”.
NEWSLETTER