Krajowa Izba Fizjoterapeutów reprezentuje polskich fizjoterapeutów w WCPT (World Confederation for Physical Therapy), która na dzień dzisiejszy skupia ponad 450 tysięcy osób na całym świecie, a od 1 stycznia 2020 roku – już ponad 625 tysięcy. Kandydatura KIF została pozytywnie rozpatrzona przez zarząd, a następnie nad jej przyjęciem głosowały wszystkie ze 120 organizacji członkowskich WCPT w listopadzie 2019 r. KIF została przyjęta większością głosów. Nowymi członkami będą też organizacje z Francji i Rumunii.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jako organizacja członkowska WCPT zyskuje prawo do aktywnego uczestniczenia za pośrednictwem swoich delegatów i przedstawicieli we wszystkich działaniach WCPT, a w szczególności uczestniczenia w zespołach i grupach roboczych. Może uczestniczyć w opracowywaniu polityki i strategii działania poprzez przedstawianie sugestii na Walnych Zgromadzeniach oraz Zarządowi i Dyrektorowi Generalnemu.

KIF może także liczyć na wsparcie WCPT w dążeniu do poprawy sytuacji fizjoterapeutów w naszym kraju. KIF nabywa prawo do ubiegania się o pomoc ze środków WCPT.

KIF zyskała możliwość współpracy i wymiany doświadczenia z innymi krajami oraz wsparcie w prowadzeniu dialogu z Komisją Europejską czy Światową Organizacją Zdrowia, których rekomendacje i wytyczne mają wpływ na kształtowanie polskiej służby zdrowia.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów złożyła wniosek o przyjęcie do WCPT zgodnie z uchwałą nr 411/I Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Gratulujemy francuskim Koleżankom i Kolegom, którzy równolegle z Polską otrzymali pozytywną wiadomość o wejście do WCPT. Podobnie jak w przypadku Polski, do tej pory francuskich fizjoterapeutów reprezentowało jedno ze stowarzyszeń. Na mocy nowelizacji Konstytucji WCPT, w której to procedurze obie izby nie brały udziału, była możliwa zmiana organizacji reprezentującej dany kraj. Zgodnie z zapisami Konstytucji WCPT kraj jest reprezentowany przez organizację skupiającą największą liczbę fizjoterapeutów w danym kraju.