PL

Komunikat związany z publikacją ustawy w sprawie kadr medycznych

W dniu 29 grudnia 2020 r. opublikowano ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401), która została uchwalona pomimo protestów środowiska medycznego oraz licznych zgłoszonych uwag, czego wyrazem był wspólny apel prezesów samorządów medycznych: kif.info.pl/informacje/prezesi-samorzadow-medycznych-jednomyslni-w-negatywnej-ocenie-poselskiego-projektu-ustawy/

Poniżej prezentujemy zestawienie zmian istotnych z punktu widzenia działania samorządu zawodowego fizjoterapeutów:

– zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia ich naprawy częścią EDM

Rozszerzono definicję elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) o zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy.

Zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy mają być wystawiane w postaci elektronicznej, przy czym jedno zlecenie może dotyczyć wyrobu medycznego określonego tą samą grupą i liczbą porządkową (nowe brzmienie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych).

Zlecenie w postaci elektronicznej wystawia się w formie dokumentu elektronicznego podpisywanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Fundusz.

Dopuszcza się wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy w postaci papierowej w przypadku braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, a także w przypadku braku możliwości podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Fundusz.

(Zob. art. 38 ust. 4c i 4d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych)

Wprowadzone zmiany odnoszą się również do wzoru zleceń, wprowadzając upoważnienie ustawowe dla Ministra Zdrowia do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu, wzór zlecenia na zaopatrzenie w postaci papierowej oraz wzór zlecenia naprawy w postaci papierowej, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania zleceń oraz prawidłowej ich realizacji. Ustawa określa również dane, jakie ma zawierać informacja o wystawionym zleceniu przekazywana świadczeniobiorcy w przypadku wystawienia zlecenia w postaci elektronicznej, zasady realizacji zlecenia oraz okresy jego przechowywania w zależności od postaci, w której zostało wystawione.

UWAGA!

Do dnia 30 czerwca 2021 r. zlecenia są obligatoryjnie wystawiane, weryfikowane i realizowane na dotychczasowych zasadach, a od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą być wystawiane, weryfikowane i realizowane na dotychczasowych zasadach.

Oznacza to, że obowiązek wystawiania, weryfikowania i realizowania na nowych zasadach ma być realizowany dopiero począwszy od 1 stycznia 2022 r.

– zwolnienie fizjoterapeutów z obowiązku odbycia przeszkolenia w trakcie epidemii

W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952 oraz z 2020 r. poz. 567 i 1493) w art. 11 dodano ust. 1a, zgodnie z którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii fizjoterapeuta, który nie wykonywał zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, jest zwolniony z odbycia przeszkolenia, pod warunkiem że przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innego fizjoterapeuty.

– wprowadzenie stałego mechanizmu waloryzacji wysokości najniższych wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych po dniu 31 grudnia 2021 r.

W ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830) w celu przedłużenia czasu działania zawartego w ustawie mechanizmu waloryzującego wysokości najniższych wynagrodzeń po dniu 31 grudnia 2021 r. wprowadzono stały mechanizm waloryzacji (w dotychczasowym brzmieniu ustawa przewidywała, że osiągnięty na koniec 2021 r. poziom najniższych wynagrodzeń nie będzie waloryzowany). Przedłużony mechanizm waloryzacji poziomów najniższych wynagrodzeń jest oparty o konstrukcję przyjętą w ww. ustawie, tj. obowiązek podwyższenia wynagrodzeń do poziomów najniższych wynikających z ustawy obowiązywał będzie corocznie na dzień 1 lipca. Poziomy najniższych wynagrodzeń będą wyliczane jako iloczyn współczynników pracy określonych w załączniku do ustawy oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Realizacja obowiązku corocznego podwyższania wynagrodzeń do wskazanego wcześniej poziomu odbywać się będzie – tak jak dotychczas – w trybie porozumienia albo zarządzenia pracodawcy.

– skrócenie terminu wydania prawa wykonywania zawodu

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii samorządy zawodowe: diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów, lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych wydają prawo wykonywania zawodu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie takiego prawa spełnia warunki określone w odpowiednich przepisach regulujących wydawanie prawa wykonywania zawodu.

– liberalizacja dostępu do wykonywania niektórych zawodów medycznych dla osób spoza Unii Europejskiej

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian wprowadzonych ww. ustawą jest liberalizacja dostępu do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej oraz ratownika medycznego w Polsce dla osób, które uzyskały dyplom poza granicami Unii Europejskiej (wprowadzenie tzw. warunkowego prawa wykonywania zawodu). W ocenie samorządów zawodów medycznych, wielokrotnie artykułowanej podczas trwania prac nad ustawą, rozwiązania te stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, bowiem nie gwarantują rzeczywistej weryfikacji kwalifikacji osób dopuszczanych do wykonywania tych zawodów medycznych, aktualności posiadanej przez nich wiedzy medycznej ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem w języku polskim.

Należy tu jednak podkreślić, że ta uproszczona procedura przyznawania prawa wykonywania zawodu nie dotyczy fizjoterapeutów.

Poniżej prezentujemy pismo Prezesa KRF z dnia 24 listopada 2020 r., w którym zgłoszone zostały liczne uwagi do ww. ustawy.

226 Sejm
NEWSLETTER