PL

Komunikat w sprawie wznowienia turnusów rehabilitacyjnych

Informujemy, że z dniem 18 maja 2021 r. zostało zniesione czasowe ograniczenie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest:

  • negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo
  • zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Powyższe warunki dotyczą również opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

Test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 jest finansowany ze środków publicznych.

Skierowanie na test jest wystawiane:

  1. po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
  2. przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Nadal warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej.

Natomiast w odniesieniu do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, do odwołania warunkiem rozpoczęcia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej albo zaszczepienie się pacjenta przeciwko COVID-19.

Podstawy prawne:

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905) https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000090501.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000861/O/D20210861.pdf

NEWSLETTER