PL

Komunikat w sprawie wsparcia dla działalności fizjoterapeutycznej

W dniu 26 lutego 2021 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000037101.pdf, przedłużające oraz w pewnym zakresie modyfikujące formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla przedsiębiorców prowadzących przeważającą działalność gospodarczą pod kodem PKD 86.90.A- działalność fizjoterapeutyczna.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

warunki otrzymania:

 • przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,
 • prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. pozarolniczej działalności gospodarczej oznaczonej kodem PKD 86.90.A jako rodzaj przeważającej działalności,
 • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w:
  • miesiącu poprzednim lub
  • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub
  • we wrześniu 2020 r.,
 • przedsiębiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, z wyjątkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność o przeważającym kodzie PKD 86.90.A mogą otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK

(na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych)

możliwe jest za okres:

 • od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. albo za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy,
 • od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten okres;

warunki otrzymania:

 • prowadzenie przez płatnika na dzień 30 listopada 2020 r. działalności oznaczonej kodem PKD 86.90.A jako rodzaj przeważającej działalności,
 • zgłoszenie jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
 • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w:
  • miesiącu poprzednim lub
  • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub
  • we wrześniu 2020 r.,
 • przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za ww. okresy nie później niż do dnia 31 marca 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.

DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 86.90.A i których przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

W celu uzyskania tej formy wsparcia należy śledzić strony urzędów pracy, które będą ogłaszać nabory wniosków.

Zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców:

mikroprzedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Więcej informacji można znaleźć:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-zmiany-od-28-lutego-2021-r_/3874345

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-jednokrotne-dwukrotne-lub-trzykrotne/2747477

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rady-ministrow-przedluzyla-pomoc-z-tarczy-branzowej-na-kolejny-miesiac

NEWSLETTER