PL

Komunikat w sprawie otwarcia uzdrowisk od 11 marca 2021 r.

Z dniem 11 marca 2021 r. zostaje zniesione czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Nadal do odwołania zostały utrzymane dotychczasowe ograniczenia w zakresie rehabilitacji realizowanej w trybie stacjonarnym w formie turnusów.

Warunkiem rozpoczęcia:

  • leczenia uzdrowiskowego
  • rehabilitacji uzdrowiskowej
  • świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych

we wszystkich powyższych formach leczenia są:

  • negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji lub
  • zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka przeciwko COVID-19.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.  Natomiast do skierowań na turnusy rozpoczynające się w marcu 2021 r., potwierdzonych przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, nie stosuje się przepisu o doręczaniu świadczeniobiorcy przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzonego skierowania nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 267). Tu link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000026701.pdf

NEWSLETTER