PL

Komunikat w sprawie ograniczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym

Po interwencji Krajowej Izby Fizjoterapeutów ogłoszono doprecyzowanie rozporządzenia w sprawie ograniczeń w rehabilitacji.

Ograniczenia dotyczą rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym i co ważne – rozszerzono zakres wyjątków, w których ograniczeń się nie stosuje.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów po ogłoszeniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zwróciła uwagę na problemy interpretacyjne związane z wprowadzonymi ograniczeniami z zakresu rehabilitacji leczniczej i zaapelowała do Ministra Zdrowia o niezwłoczne wprowadzenie zmian i doprecyzowanie obecnie obowiązującego rozporządzenia poprzez dostosowanie, zgodnie z deklaracjami podanymi podczas konferencji w dniu 23 października 2020 r. (pismo KIF prezentujemy poniżej).

Na skutek interwencji Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów Rada Ministrów w dniu 30 października 2020 r. wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 r. poz. 1917.

Rozporządzenie przewiduje zmiany w § 7b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.) polegające na doprecyzowaniu ograniczenia w zakresie zaprzestania rehabilitacji leczniczej. Zgodnie z najnowszą nowelizacją ograniczenia te dotyczą rehabilitacji leczniczej realizowanej w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie rozszerzono zakres wyjątków, w których wprowadzone ograniczenie wykonywania działalności leczniczej nie ma zastosowania. Dotyczy to:

  • przypadków, w których nie tylko zaprzestanie rehabilitacji, ale i jej nierozpoczęcie grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta,
  • świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,
  • świadczeń stacjonarnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby, w rozumieniu tych przepisów oraz rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym w przypadku, w którym zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na rehabilitację leczniczą. Testy te są finansowane ze środków publicznych. Wymóg wykonania testu oraz jego finansowania ze środków publicznych stosuje się również do działalności polegającej na organizowaniu turnusów leczniczo-profilaktycznych i readaptacyjno-kondycyjnych.

Powyższe regulacje obowiązują z mocą wsteczną od 24 października 2020 r.

198.2020_MZ_apel przywrocenie REH
D2020000191701

Link do opublikowanego rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000191701.pdf

Poniżej prezentujemy odpowiedź MZ, potwierdzającą że “świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, ośrodka lub oddziału dziennego są udzielane od 24 października bez ograniczeń”.

odp dla KIF zaprzestanie rehabilitacji (1)
NEWSLETTER