PL

Komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej Mazowiecki Oddział Wojewódzkiego NFZ

W związku z informacją Ministra Zdrowia o potrzebie nowelizacji rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń, a w szczególności wymaganego personelu medycznego – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1980) odwołuje ogłoszone w dniu 20 marca 2017 r. postępowania w trybie konkursu ofert na zawarcie umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza – w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna.

Z uwagi na charakter planowanych zmian mających bezpośredni związek z zapewnieniem właściwej realizacji umów oraz dostępności do świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej – postępowania konkursowe w tym zakresie zostaną ogłoszone ponownie po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia.

Zastępca Dyrektora

Mazowieckiego OW NFZ ds. Medycznych

Źródło: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-odwolania-konkursu-ofert-w-zakresie-fizjoterapii-ambulatoryjnej,249.html

NEWSLETTER