PL

Komunikat w sprawie kontynuacji przerwanej rehabilitacji leczniczej oraz kolejności szczepień

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 91).

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009101.pdf

Rozporządzenie nie wprowadza zmian w zakresie dotychczasowych ograniczeń dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego oraz rehabilitacji leczniczej realizowanej w trybie stacjonarnym. Dotychczasowe ograniczenia dotyczące zaprzestania świadczeń z tego zakresu obowiązują do odwołania, z uwzględnieniem dotychczasowych wyjątków.

W rozporządzeniu wprowadzono natomiast, na wniosek Krajowej Izby Fizjoterapeutów, kolejny wyjątek umożliwiający kontynuowanie rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach stacjonarnych, przerwanej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii po dniu 23 października 2020 r. Rehabilitacja ta może być kontynuowana u świadczeniodawcy, u którego nastąpiło jej przerwanie, na podstawie dotychczasowego skierowania na rehabilitację leczniczą, na dotychczasowych warunkach lub u innego świadczeniodawcy na podstawie zaświadczenia przy uwzględnieniu liczby zrealizowanych, przed przerwaniem tej rehabilitacji, zabiegów lub osobodni.

Świadczeniodawca, u którego świadczeniobiorca przerwał rehabilitację leczniczą jest zobligowany uzgodnić ze świadczeniobiorcą termin rozpoczęcia kontynuacji tej rehabilitacji.

W przypadku, w którym przerwanie rehabilitacji leczniczej grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia, świadczeniobiorca może kontynuować tę rehabilitację również u innego świadczeniodawcy. Rehabilitacja lecznicza jest wtedy kontynuowana na podstawie zaświadczenia o konieczności jej kontynuowania wystawionego przez świadczeniodawcę, u którego rozpoczęto rehabilitację leczniczą, zawierającego informację o skierowaniu, na podstawie którego była prowadzona przerwana rehabilitacja oraz o zrealizowanych zabiegach lub osobodniach.

Świadczeniodawca kontynuujący rehabilitację umieszcza świadczeniobiorcę w harmonogramie przyjęć i przekazuje niezwłocznie informacje o planowanej kontynuacji rehabilitacji oraz zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowo rozporządzenie przedłuża do dnia 31 stycznia 2021 r. jako warunek przyjęcia do:

1) zakładu opiekuńczo-leczniczego,

2) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

3) domu pomocy społecznej

4) hospicjum stacjonarnego,

5) oddziału medycyny paliatywnej,

uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem przyjęcia do zakładu/domu/oddziału/ hospicjum.

Warunku uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Uzyskanie negatywnego wyniku testu jest także warunkiem przyjęcia do ośrodka rehabilitacyjnego w systemie stacjonarnym w przypadku, w którym zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta (dotyczy to także turnusów leczniczo-profilaktycznych i readaptacyjno-kondycyjnych). Ten warunek obowiązuje do odwołania.

Wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie jest wymagany w sytuacji wymagającej, ze względu na stan zdrowia pacjenta, pilnego albo natychmiastowego przyjęcia pacjenta do hospicjum lub oddziału. W takim przypadku test ten jest wykonywany niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do hospicjum lub oddziału.

Ponadto rozporządzenie określiło kolejność przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w tzw. punkty szczepień, które będą miały obowiązek szczepienia w następującej kolejności:

W ramach etapu 0 kolejność ta wygląda następująco:

1) osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:

a) wykonujące zawód medyczny (w tym fizjoterapeuci),
b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie,

2) osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa (w tym fizjoterapeutyczna),

a) wykonujące zawód medyczny
b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,

3) przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

4) inne osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

5) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,

6) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,

7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

Rozporządzenie ograniczyło zatem katalog osób uprawnionych do szczepień w etapie 0 w stosunku do informacji zamieszczanych m.in. na stronach gov.pl i przekazywanych na infolinii. Niemniej jednak osoby, które nie widnieją w powyższym wykazie (m.in. fizjoterapeuci wykonujący zawód w placówkach niemedycznych) a zarejestrowały się do 14 stycznia 2021 r. i zostało im wystawione do tego dnia skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

W ramach etapy I w pierwszej kolejności podlegać szczepieniom będą pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, następnie osoby urodzone:

a) nie później niż w 1941 r.,
b) w latach 1942–1951,
c) w latach 1952–1961.

Potem kolejno:

a) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż uczelnia medyczna oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,

b) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

NEWSLETTER