PL

Komunikat KIF w sprawie ustanowionego przez Sejm RP Święta Narodowego!

W dniu 7 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta ustanawia dzień 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.

Jednocześnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy wynika, że świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w tym dniu według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia. Dostępność świadczeń 12 listopada 2018 r. zapewnia także apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu jest obowiązana zapewnić świadczenia na terenie powiatu w dni wolne od pracy.

Powyższe wiąże się z koniecznością świadczenia pracy przez fizjoterapeutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych (szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej), które będą zobligowane do udzielania w dniu 12 listopada 2018 r. świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ. Przedmiotowa ustawa nie określa zasad rekompensowania tym pracownikom wykonywania pracy w święto przypadające na dzień 12 listopada 2018 r. W związku z powyższym należy uznać, że obowiązują w tym zakresie zasady ogólne określone w ustawie o działalności leczniczej oraz Kodeksie pracy.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Fizjoterapeutom zatrudnionym w podmiotach, które nie są zobligowane do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 3 ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje w dniu 12 listopada dzień wolny, który obniża wymiar czasu pracy zgodnie z art. 130. Natomiast do fizjoterapeutów świadczących pracę w tym dniu należy zastosować art. 15111 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z ww. przepisem pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

W przypadku pracowników wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy przysługuje dodatek w wysokości co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

NEWSLETTER