Informujemy, że do dnia dzisiejszego nie zostało wydane przez Ministra Finansów nowe rozporządzenie na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) określające szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalną sumę gwarancyjną m.in. praktyk zawodowych fizjoterapeutów. Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Finansów wynika, że rozporządzenie to wejdzie w życie w terminie późniejszym. Oznacza to, że obecnie brak jest narzędzi prawnych umożliwiających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia dla tych podmiotów.

Jednocześnie w związku z faktem, że część ubezpieczycieli posiada w swojej ofercie od dnia 1 kwietnia 2019 r. dobrowolne ubezpieczenia dla fizjoterapeutów, spełniające warunki określone w projekcie rozporządzenia w wersji przekazanej do konsultacji publicznych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, realizując zadania ustawowe wpisu praktyk zawodowych fizjoterapeutów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, będzie uznawała zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za spełnienie warunku określonego w art. 19a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2019 r., pod warunkiem, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, a minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

  1. 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
  2. 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.

Informacje dotyczące prac nad projektem rozporządzenia są dostępne na stronie RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321001/katalog/12568701#12568701

Oznacza to, że fizjoterapeuci posiadający umowę ubezpieczenia OC, spełniającą powyższe warunki, będą mogli złożyć wniosek o wpis praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunki zawarcia umowy ubezpieczenia.