PL

Komunikat dotyczący uwzględnienia fizjoterapeutów w definicji wolnego zawodu w kwestii rozliczania ryczałtu 17%.

Informujemy, że fizjoterapeuci zostali uwzględnieni w definicji wolnego zawodu, co umożliwia rozliczanie przychodów na podstawie ryczałtu.

W związku z wydawaniem przez organy podatkowe niekorzystnych interpretacji indywidualnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów występowała do Ministerstwa Finansów o zainicjowanie działań legislacyjnych, prowadzących do objęcia fizjoterapeutów zakresem podmiotowym definicji wolnego zawodu zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1905).

Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123) wprowadzono zmiany w  ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne między innymi w zakresie definicji wolnego zawodu oraz możliwości rozliczania ryczałtem.

Do definicji wolnego zawodu dodano fizjoterapeutów (nowe brzmienie art. 4 ust 1 pkt 11).

Przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów opodatkowane będą według stawki 17%, zamiast dotychczasowej 20% (nowe brzmienie art. 12 ust. 1).

Wymaga podkreślenia, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany jest od przychodu, a podatnik nie rozlicza kosztów uzyskania.

Należy tu również zasygnalizować, że nowa definicja wolnego zawodu będzie wprowadzać możliwość rozliczania się kartą podatkową przez szerszy krąg podmiotów. Z dotychczasowej definicji zniknął bowiem warunek, który wykluczał zastosowanie karty w przypadku, gdy usługi były świadczone na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Usunięcie tego warunku ma istotne znaczenie w szczególności dla indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych współpracujących z innymi podmiotami.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

NEWSLETTER