Informujemy, że fizjoterapeuci zostali uwzględnieni w definicji wolnego zawodu, co umożliwia rozliczanie przychodów na podstawie ryczałtu.

W związku z wydawaniem przez organy podatkowe niekorzystnych interpretacji indywidualnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów występowała do Ministerstwa Finansów o zainicjowanie działań legislacyjnych, prowadzących do objęcia fizjoterapeutów zakresem podmiotowym definicji wolnego zawodu zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1905).

Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123) wprowadzono zmiany w  ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne między innymi w zakresie definicji wolnego zawodu oraz możliwości rozliczania ryczałtem.

Do definicji wolnego zawodu dodano fizjoterapeutów (nowe brzmienie art. 4 ust 1 pkt 11).

Przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów opodatkowane będą według stawki 17%, zamiast dotychczasowej 20% (nowe brzmienie art. 12 ust. 1).

Wymaga podkreślenia, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany jest od przychodu, a podatnik nie rozlicza kosztów uzyskania.

Należy tu również zasygnalizować, że zgodnie z interpretacjami izb skarbowych, podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach w zakresie usług ochrony zdrowia ludzkiego mogą płacić zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej, jeśli działalność ta jest wykonywana na rzecz osób fizycznych. W przypadku bowiem, gdy podatnik wykonując wolny zawód świadczy usługi na rzecz innego przedsiębiorcy – tj. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej – podlega wyłączeniu z pojęcia podatnika wykonującego wolny zawód. Powyższe może mieć konsekwencje przede wszystkim w odniesieniu do indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych współpracujących z innymi podmiotami.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.