PL

Komunikat dotyczący możliwości otrzymania zaliczki w ramach umów zawartych z NFZ

Z mocą od dnia 1 listopada 2020 r. weszły w życie zmiany określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które dotyczą możliwości otrzymania zaliczki, tzw. 1/12 wartości umowy, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Dotychczas możliwość otrzymania zaliczki dotyczy sytuacji, gdy świadczeniodawca ogranicza albo zaprzestaje udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku:

  • wydania polecenia albo nałożenia obowiązku realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19;
  • wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii;

W ramach nowelizacji dodano jeszcze jedną przesłankę, tj. objęcie osób wykonujących u świadczeniodawcy zawód medyczny izolacją albo izolacją w warunkach domowych.

Kolejną wprowadzoną przesłanką możliwości otrzymania zaliczki jest przypadek braku możliwości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn niezależnych od świadczeniodawcy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii i wprowadzonych w czasie ich trwania ograniczeń, nakazów i zakazów. Jak czytamy w uzasadnieniu przypadek ten dotyczy przede wszystkim tych placówek, które gotowe są udzielać świadczeń zgodnie z harmonogramem, ale z powodu nie zgłaszania się pacjentów na umówione wizyty, nie są w stanie zrealizować zawartej z NFZ umowy.

Aby skorzystać z tej możliwości należy spełnić następujące warunki:

  1. świadczeniodawca:
    • nie dokonał zgłoszenia przerw w udzielaniu świadczeń z przyczyn innych niż opisane powyżej 4 przypadki,
    • zapewniał gotowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z warunkami określonymi w realizowanej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  2. wartość świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w okresie rozliczeniowym do końca okresu sprawozdawczego, poprzedzającego okres, którego dotyczy wniosek, jest nie niższa niż 65% i nie wyższa niż 100% kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla tego okresu.

WAŻNE: świadczeniodawca może ubiegać się o zaliczkę tylko za okresy sprawozdawcze w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2020 r.

Link do rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dziennikustaw.gov.pl)

NEWSLETTER