W związku z przesłanym stanowiskiem z dnia 2 lipca br. znak: SZUZ. 077.3.2019.KM stanowiącym odpowiedź na pisma dotyczące interpretacji przepisów art. 20 ust.10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.1373 z późn.zm), w którym Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia poinformował, że: „wpisując pacjenta na listę oczekujących, wpisuje się również rozpoznanie lub powód przyjęcia, co wynika z art. 20 ust. 2 pkt 3 lit. e ww. ustawy o świadczeniach, należy mieć na uwadze czy skierowania wydane jednoczasowo dotyczy tego samego schorzenia, czy też różnych schorzeń”, Krajowa Izba Fizjoterapeutów wystąpiła o dodatkowe wyjaśnienie do przedstawionego w ww. piśmie stanowiska.

Mając na uwadze powyższą interpretację, w dalszym ciągu wątpliwość pozostała co do właściwego postępowania w przypadku gdy: pacjent zgłasza się do świadczeniodawcy z kilkoma skierowaniami z rozpoznaniem: M 47 zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, M15 zwyrodnienia wielostawowe, M54 bóle grzbietu, które pomimo różnego wyboru oznaczenia kwalifikacji wg ICD-10 docelowo mogą oznaczać to samo schorzenie.

Wątpliwość, która nie została wyjaśniona w przesłanym stanowisku z dnia 2 lipca  br., pozostaje w kwestii: czy w przypadku ww. opisanej sytuacji każde ze skierowań winno być zarejestrowane osobno z uwagi na różne oznaczenie ICD-10?

W piśmie z dnia 13 sierpnia br. Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia poinformował, że w przypadku zaistnienia wyżej opisanej sytuacji należy zastosować art. 21 ww. ustawy, który obliguje świadczeniodawców do przeprowadzenia oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia m.in. pod względem prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej. Ponadto, w przesłanym stanowisku Pan Dyrektor podkreślił, że „jeżeli jest to jedno schorzenie to tylko jedno skierowanie powinno być przyjęte jako podstawa udzielenia świadczeń. Na listę u danego świadczeniodawcy pacjent powinien być wpisany tylko raz, niezależnie od liczby posiadanych skierowań.”

 

MZ_kolejki