Z dniem 9 grudnia 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza ułatwienia w zakresie rozliczania zaliczki otrzymanej od NFZ za rok 2020 przez określonych świadczeniodawców.

W początkowej propozycji zmiana obejmowała świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  1. leczenie uzdrowiskowe;
  2. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych;
  3. rehabilitacja lecznicza w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych;
  4. świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, związane z zapewnieniem całodobowej możliwości wykonywania świadczenia.

Natomiast na etapie prac w Senacie Krajowa Izba Fizjoterapeutów zwróciła się z wnioskiem o objęcie zakresem nowelizacji również:

  • świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,
  • opieki paliatywnej i hospicyjnej w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych.

Zakresy te zostały przyjęte w ostatecznym tekście ustawy.

Sejm nie przychylił się natomiast do propozycji objęcia możliwością odrębnego sposobu finansowania świadczeń pełnego zakresu świadczeń udzielanych w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Zmiana w sposób niezrozumiały dla środowiska pomija bowiem świadczenia rehabilitacyjne realizowane w warunkach ambulatoryjnych, dziennych oraz domowych. Izba argumentowała swoje stanowisko faktem, że wprowadzone w 2020 r. ograniczenia dotyczyły wszystkich zakresów świadczeń rehabilitacyjnych.

Link do ustawy: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000212001.pdf