PL

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zaleceń dotyczących efektów kształcenia dla jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia od roku akademickiego 2017/2018

Zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest dyplom wydany osobie, która po dniu 1 października 2017 r. rozpoczęła jednolite 5-letnie studia wyższe na kierunku fizjoterapia, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra. Ponadto osoby te w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu będą zobowiązane do złożenia z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.

W związku z tym, iż przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty ani ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie zawierają przepisów umożliwiających wydanie standardów kształcenia na kierunku fizjoterapia, w celu zharmonizowania kształcenia na kierunku fizjoterapia przekazujemy do wykorzystania zalecenia dotyczące efektów kształcenia dla jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia od roku akademickiego 2017/2018. Zalecenia przygotowane zostały przez Komisję ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, pod kierownictwem Pani dr hab. n. o zdrowiu Małgorzaty Domagalskiej-Szopy – Kierownika Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/inne-zawody-medyczne/komunikaty-dla-innych-zawodow-medycznych/komunikat-departamentu-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-zalecen-dotyczacych-efektow-ksztalcenia-dla-jednolitych-5-letnich-studiow-magisterskich-na-kierunku-fizjoterapia-od-roku-akademickiego-201/

NEWSLETTER