PL

KIF: zmiana wycen to nasz priorytet!

Krajowa Rada Fizjoterapeutów w przyjętym stanowisku dotyczącym kierunku zmiany wyceny świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz z zakresu programów zdrowotnych – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, wskazała na konieczność nowego podejścia do rozliczeń w systemie refundowanym.

W uchwale przedstawiciele KRF podkreślili, iż od początku funkcjonowania Krajowa Izba Fizjoterapeutów występuje do instytucji publicznych, w tym do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o urealnienie wycen świadczeń zdrowotnych udzielanych przez fizjoterapeutów.

Przedstawiciele KIF są w stałym roboczym kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie z ustaleniami w opublikowanym 11 grudniu br. Zarządzeniu, NFZ wycofał się z propozycji obniżenia niektórych wycen.  Obecnie współpracujemy z NFZ w sprawie podniesienia wycen analizując możliwości wynikające z wprowadzonych zmian np. APKOLCE.

Zdaniem Krajowej Rady Fizjoterapeutów wycena musi się opierać na indywidualnej pracy fizjoterapeuty z pacjentem oraz wizycie fizjoterapeutycznej, a podstawą rozliczenia powinien być czas jego pracy.

Tylko takie podejście może:

  • podnieść jakość usług;
  • dostosować usługi do realnych potrzeb pacjenta;
  • za cel postawić efekt terapii, a nie fakt jej wykonania;
  • zablokować odpływ wykwalifikowanych specjalistów z publicznego systemu zdrowia;
  • ułatwić dostęp do usług dla pacjentów, co oznacza sytuację, w której osoby trafiają do fizjoterapeuty, kiedy realnie tego potrzebują.

Stawka godzinowa powinna zostać oszacowana w sposób adekwatny do faktycznie ponoszonych kosztów tj. winna obejmować koszty bezpośrednie, pośrednie i proceduralne (amortyzacja, media, wyroby medyczne i produkty lecznicze, wynagrodzenia, podatki, opłaty, obsługa techniczna, administracyjna, koszt diagnostyki, środki ochrony i urządzeń umożliwiających łącze wideo z pacjentem).

Obecnie istniejący model rozliczeń z płatnikiem publicznym koncentruje się w sposób zupełnie niezrozumiały na wymaganiach dotyczących sprzętu czy wykonania czynności fizjoterapeutycznych w określonym czasie, tj. płacenie za procedurę.

Podejście to pomija natomiast skuteczność prowadzonej terapii oraz realne potrzeby pacjenta. Do tego istniejące wyceny w żaden sposób nie uwzględniają:

  • wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wynagrodzeń personelu medycznego, dla którego nie zostały przyjęte szczególne rozwiązania skutkujące wypłatą dodatkowych środków finansowych,
  • kosztów środków ochrony osobistej, których obowiązek noszenia wynika z konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii,
  • kosztów urządzeń niezbędnych do realizacji świadczeń zdrowotnych za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów z całą stanowczością podkreśla, że w dotychczasowych stanowiskach ani wypowiedziach w żaden sposób nie sugerowała, że którekolwiek z udzielanych świadczeń fizjoterapeutycznych są nieskuteczne i nigdy nie wnosiła o zmniejszenie wyceny jakiegokolwiek świadczenia udzielanego przez fizjoterapeutów!

Wskazywanie na taki fakt w ramach opracowywanych przez instytucje państwowe dokumentów stanowi daleko posunięte uproszczenie i niezrozumienie idei fizjoterapii. W ocenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów postulowane zmiany wycen powinny objąć wszystkie procedury dostępne w ramach świadczeń gwarantowanych, a ewentualne różnice powinny wynikać wprost z rodzaju świadczenia (bezpośredniego zaangażowania czynnika ludzkiego, skali trudności, niezbędnego sprzętu oraz kwalifikacji wymaganych od osób ich udzielających).

NEWSLETTER