PL

KIF: uzdrowiska muszą dostać wsparcie

Krajowa Izba Fizjoterapeutów już 21 października br. zwróciła się do Narodowego Funduszu Zdrowia w kwestii dotyczącej możliwości skorzystania z wypłaty „1/12” przez świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, iż w myśl obowiązujących przepisów wypłata taka jest należna.

Zgodnie z § 1 „rozporządzenia zmieniającego” po § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r.[1], zwanym dalej „rozporządzeniem”, dodano § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. W przypadku ograniczenia albo zaprzestania przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku:

  • wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1–3, art. 11h ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub
  • wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub
  • wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii

– na wniosek świadczeniodawcy, należność dla danego zakresu świadczeń, o której mowa w § 18 ust. 1 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, za okresy sprawozdawcze w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2020 r. może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.”

W uzasadnieniu do „rozporządzenia zmieniającego” prawodawca informuje, że: „Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2020 r. co jest uzasadnione potrzebą zapewnienia świadczeniodawcom płynności finansowej, którą mogą utracić w wyniku zmniejszenia liczby udzielanych tzw. „niecovidowych” świadczeń w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19 od początku października 2020 r. Tak określony termin wejścia w życie nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego.”

Ponadto, sama redakcja § 3a nie odwołuje się, jak to ma miejsce w przypadku § 3 rozporządzenia, do przepisów covidowych. W § 3 w ust. 2 rozporządzenia wskazuje się ograniczenie stosowania wypłaty należności za świadczenia (1/12) w odniesieniu do świadczeniodawców, którzy zaprzestali udzielać świadczeń w związku z zakazem wykonywania określonej działalności leczniczej na obszarze czerwonym, o którym mowa w przepisach wydawanych na postawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), lub w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się nie później niż w terminie 9 dni od dnia, w którym ten zakaz przestał obowiązywać świadczeniodawcę.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wspiera także apel podpisany przez Pana Andrzeja Radzikowskiego – przewodniczącego OPZZ w sprawie stworzenie tzw. „tarczy” dla uzdrowisk.

Oczekujemy konkretnych propozycji, które pozwolą przetrwać uzdrowiskom, zamykanym w tym roku już kolejny raz. Pacjenci powinni mieć gdzie wracać na rehabilitację.

[1] zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U poz. 1548)

NEWSLETTER