PL

KIF uczestniczy w pracach dotyczących zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego.

Parlamentarny Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia, na czele którego stoi Poseł Patryk Wicher, wspólnie z Unią Uzdrowisk Polskich zorganizował serię spotkań, podczas których toczy się dyskusja o przyszłości lecznictwa uzdrowiskowego i planowanych zmian. Wzięli w nich udział także przedstawiciele naszego samorządu.

Pierwsze z tych spotkań odbyło się w dniach 10-11 września 2021 r. w Uzdrowisku Krynica-Żegiestów S.A. W trakcie obrad, w których udział brali Posłowie – członkowie Zespołu, przedstawiciele MZ i NFZ oraz prezesi i przedstawiciele uzdrowisk w Polsce, omówiono kwestię opłaty za gotowość za okres covidowy (prekonsultacje projektu ustawy), zasady kontraktowania na rok 2022 (konsultacje przedstawionego przez NFZ planu), a także założenia reformy systemu lecznictwa uzdrowiskowego.

Drugie spotkanie konsultacyjne Zespołu ze współudziałem Unii Uzdrowisk Polskich miało miejsce w dniach 22-23 października 2021 r. w Uzdrowisku Horyniec-Zdrój Sp. z o.o. Podczas dwudniowych obrad omówiono propozycje pilnych zmian w regulacjach prawnych dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego, które zostały wstępnie wskazane w opracowaniu z 2017 roku, a także kwestię rozliczeń opłaty za gotowość przekazywanej świadczeniodawcom oraz planowanych nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe w budżecie NFZ na 2022 rok. W tym spotkaniu wzięła udział między innymi Ewa Rybicka, która jako przedstawiciel KIF wniosła szereg poprawek do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Trzecie ze spotkań miało miejsce w dniach 26-27 listopada 2021 r. w Ciechocinku. Organizatorami tej konferencji był po raz kolejny Parlamentarny Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia, pod przewodnictwem Posła Patryka Wichra, Unia Uzdrowisk Polskich oraz Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Partnerami konferencji były Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. W wydarzeniu po raz kolejny brali udział przedstawiciele branży uzdrowiskowej, a także przedstawiciele KIF: Ewa Rybicka i Dariusz Fielek. Podczas spotkania ustalono, że Zespół Parlamentarny, którym kieruje Poseł Wicher, otrzyma nazwę Zespołu ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego, Gmin Uzdrowiskowych, Rehabilitacji i Mundurowej Służby Zdrowia.

W pierwszym dniu obrad przedstawiono także informację na temat efektów prac legislacyjnych dotyczących sposobu rozliczenia zaliczek wypłacanych przez NFZ jako zapłaty za gotowość do udzielania świadczeń uzdrowiskowych w czasie epidemii COVID-19 oraz stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia nt. dotychczas wypracowanych propozycji rozwiązań deregulacyjnych dotyczących:

  1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;
  2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową;
  3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego;
  4. zarządzenia nr 21/2020/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W drugim dniu obrad omówiono i przedstawiono sytuację związaną z rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Wypracowano propozycje w zakresie deregulacji wraz z rekomendacjami przyjętymi podczas ww. spotkania dotyczącymi zmian wymagań jakim powinny podlegać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, zawartych w rozporządzeniu MZ. Zawarto w nich również uwagi przedstawione przez przedstawicieli naszego środowiska.

NEWSLETTER