PL

Fizjoterapeuci z Ukrainy – sytuacja prawna

Zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym, do którego dostęp podlega ściśle określonym ograniczeniom, między innymi wynikającym z obowiązku posiadania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz). Kwestie dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty reguluje ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U z 2022 r. poz. 168). Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. c ww. ustawy prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty może uzyskać osoba, która przedstawi Krajowej Radzie Fizjoterapeutów dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który był wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej państwie UE), uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uznanie dokumentu za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej może następować na podstawie umów międzynarodowych lub w drodze nostryfikacji.

W celu uzyskania nostryfikacji należy w pierwszej kolejności zwrócić się do polskiej uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku fizjoterapia oraz posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora, w celu przeprowadzenia nostryfikacji uzyskanego dyplomu.

Osoba posiadająca wykształcenie uzyskane w Ukrainie może również sprawdzić, czy na podstawie umów międzynarodowych uzyskany przez nią dyplom jest równoważny z polskim – sprawdza to Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/

Uzyskane z polskiej szkoły wyższej zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim albo pismo z NAWA odnośnie równoważności dyplomu z polskim należy dołączyć do wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu fizjoterapeuty poza państwami UE przed złożeniem wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty powinny zdać również egzamin ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizuje Krajowa Rada Fizjoterapeutów (KRF) na wniosek osoby zainteresowanej.

Wzór wniosku dostępny jest na poniższej stronie:

https://kif.info.pl/wp-content/uploads/2022/03/Wniosek-o-dopuszczenie-do-egzaminu-ze-znajomosci-języka-polskiego-aktualne-ALEJE.pdf

Jeżeli dyplom, świadectwo lub inny dokument został wydany w państwie UE należy wtedy przeprowadzić postępowanie w sprawie uznania w Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, zgodnie z przepisami o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy). Uchwałę w sprawie uznania kwalifikacji wydaje Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

W następnej kolejności należy skierować do KRF wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Link do wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu znajduje się na poniższej stronie:

https://kif.info.pl/rejestracja/

Wniosek ten należy wydrukować i wysłać na adres KIF, dołączając wymagane dokumenty:

 • dyplomy w postaci oryginałów lub poświadczonych notarialnie kopii wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym,
 • oryginał lub poświadczona notarialnie kopia zaświadczenia o równoważności dyplomu z polskim,
 • zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu z języka polskiego, organizowanego przez KRF,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5cm,
 • kopia dokumentu potwierdzająca ew. zmianę nazwiska, jeśli na ww. dokumentach widnieje inne niż obecnie noszone,
 • kopia dokumentu lub inny dowód wskazujący na posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • potwierdzenie opłat za wydanie prawa wykonywania zawodu.

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty jest możliwe wyłącznie po stwierdzeniu przez KRF prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty i uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i projekt nie odnosi się do możliwości uznawania kwalifikacji nabytych przez obywatela Ukrainy poza terytorium państwa UE w zakresie fizjoterapii. W związku z powyższym, obecnie nadal do uznawania kwalifikacji fizjoterapeutów, którzy nabyli kwalifikacje w zakresie fizjoterapii poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie znajdują przytoczone powyżej przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Samorząd zawodowy jest związany ustawowymi wymogami dla stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

W obecnym stanie prawnym osoby przybywające z Ukrainy, nieposiadające prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, nie mogą być zatrudniane na stanowisku fizjoterapeuty i dopuszczane do podejmowania czynności zawodowych fizjoterapeuty.

Możliwe będzie powierzanie ww. osobom innych zadań. W świetle projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk 2069) obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny oraz jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

W świetle projektowanej ustawy obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL. Tu, w kontekście działalności fizjoterapeutycznej, należy jednakże wskazać na ograniczenia dotyczące działalności leczniczej.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wystąpiła do Ministra Zdrowia z prośbą o udzielnie informacji, czy przewidywane są zmiany przepisów dotyczących obywateli Ukrainy w zakresie uproszczenia zasad uznawania uprawnień do wykonywania medycznych zawodów/nostryfikacji dyplomów, przyznawania prawa wykonywania zawodu oraz zasady zatrudniania takich osób przede wszystkim przez podmioty lecznicze. Jeżeli w stosunku do obywateli Ukrainy zostaną wprowadzone inne zasady uznawania kwalifikacji czy podejmowania pracy, Krajowa Izba Fizjoterapeutów przekaże takie informacje oraz niezwłocznie wdroży przepisy w celu umożliwienia cudzoziemcom jak najszybszego podjęcia pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

 

Фізіотерапевти із України – юридична ситуація у Польщі

Професія фізіотерапевти (фізичного терапевта) у Польщі регламентована. Доступ до неї підлягає обмеженням, тому числі пов’язаними з обов’язком мати “дозвіл на виконання роботи фізіотерапевтом” (PWZFz). Професія фізіотерапевта врегульована законом із 25 вересня 2015 р. о професії фізіотерапевта (Dz. U z 2022 r. poz. 168). Згідно із art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. c закону, “дозвіл на виконання роботи фізіотерапевтом” можливо отримати людині, яка передставить Державної Раді Фізіотерапевтів диплом, свідоцтво або інший документ котрий підтвердить освіту до виконування професії фізіотерапевти, котрий був виданий в іншій державі Європейського Союзу чим Польща  або в Республіці Швейцарії або в державі-члені Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторінці договору про Європейську економічну зону, котрий визнається в Польщі як еквівалент диплому, отриманому в Польщі.

Визнання документу як еквівалент диплому, отриманому в Польщі може відбуватися на основі міжнародних договорів або шляхом нострифікації.

Щоб отримати нострифікацію диплому, вперше треба звернутися до польського університету, який займається освітою в галузі фізіотерапії та має повноваження присуджувати ступінь доктора, щоб здійснити нострифікацію отриманого диплому.

Особа з освітою отриманою в Україні може перевірити, чи на підставі міжнародних договорів отриманий нею диплом еквівалентний польському – це перевіряє Національне агентство академічних обмінів: https://nawa.gov.pl/

Отримане посвідчення про еквівалентний диплом польському з університету або письмо з NAWA про еквівалентність диплому, потрібно долучити до заяви про надання “дозволу на виконання роботи фізіотерапевтом”.

Особи, які здобули освіту для здійснення професії фізіотерапевта за межами країн Європейського Союзу, перед складенням заяви про надання “дозволу на виконання роботи фізіотерапевтом”, також повинні скласти іспит з польської мови. Іспит організовує Державна Рада Фізіотерапевтів за бажанням зацікавленої особи.
Шаблон заяви доступний на наступному веб-сайті:

https://kif.info.pl/wp-content/uploads/2022/03/Wniosek-o-dopuszczenie-do-egzaminu-ze-znajomosci-języka-polskiego-aktualne-ALEJE.pdf

Якщо диплом, свідоцтво або інший документ видано в країні Європейського Союзу, тоді потреба перевести процедуру визнання в Польщі професійної кваліфікації для здійснення професії фізіотерапевта, згідно з принципами визнання професійних кваліфікацій, здобутих у державах-членах Європейського Союзу (art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b закону). Постанову про визнання кваліфікації видається Державною Радою Фізіотерапевтів.

В наступну чергу налезжно ​​подати заяву до Державної Ради Фізіотерапевтів про надання “дозволу на виконання роботи фізіотерапевтом”. Заява про надання “дозволу на виконання роботи фізіотерапевтом” доступна на наступному веб-сайті:

https://kif.info.pl/rejestracja/

Заяву слід роздрукувати та надіслати на адресу Державної Iзби Фізіотерапевтів, додавши необхідні документи:

 • дипломи у вигляді оригіналів або нотаріально засвідчених копій разом з їх присяжним перекладом;
 • оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва, що підтверджує еквівалентність диплома польському;
 • сертифікат про успішне складення іспиту з польської мови, організованого Державною Радою Фізіотерапевтів;
 • фото 3,5х4,5 см;
 • копія документа, що підтверджує можливу зміну прізвища, якщо зазначено вище в документах, відмінне від того, що носиться зараз;
 • копія документа або інший доказ, що підтверджує право на перебування на території Польщі;
 • посвідка плати за видачу “дозволу на виконання роботи фізіотерапевтом”.

Заняття професією фізіотерапевта можливе лише після видання Державною Радою Фізіотерапевтів “дозволу на виконання роботи фізіотерапевтом” та внесення до Державного Реєстру Фізіотерапевтів.

Зараз у Соймі йдуть праці над проектом закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні. Проект не передбачає можливості визнання кваліфікації здобутих у професії фізіотерапії за межами території Європейського Союзу. У зв’язку з вищевикладеним до визнання кваліфікації фізіотерапевтів, які здобули кваліфікацію в галузі фізіотерапії за межами території Польщі, досі застосовуються положення вищезазначеного закону про професію фізіотерапевта. Професійне самоврядування фізіотерапевтів зв’язане вимогами законодавства щодо признання “дозволу на виконання роботи фізіотерапевтом”.

У зв’язку з вищевикладеним особи, які приїжджають з України і не мають “дозволу на виконання роботи фізіотерапевтом”, не можуть бути прийняті на роботу на посаду фізіотерапевта та не можуть бути допущені до професійної діяльності фізіотерапевта.

Можна буде працевлаштувати людей до інших завдань. У світлі проекту закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (форма 2069), громадянин України має право працювати на території Польщі протягом періоду перебування в відповідно до чинних нормативно-правових актів, якщо його перебування на території Польщі вважається законним і є громадянином України, який на законних підставах проживає на території Польщі, якщо роботодавець, повідомить про це компетентне за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта повітове управління праці, протягом 7 днів з дня початку роботи.

У світлі проекту громадяни України, перебування яких на території Польщі вважається законним, можуть здійснювати та вести господарську діяльність на території Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, якщо громадянин України отримав номер PESEL. У контексті фізіотерапевтичних заходів, слід вказати обмеження щодо лікувальної діяльності.

Державна Ізба Фізіотерапевтів звернулася до Mіністра охорони здоров’я з проханням надати інформацію про те, чи планується внесення змін до положення про громадян України у частині спрощення правил визнання права на заняття медичними професіями/нострифікації дипломів, надання права на заняття медичними професіями та правила працевлаштування таких людей насамперед медичними установами. Якщо щодо громадян України будуть запроваджені інші правила визнання кваліфікації чи працевлаштування, Державна Ізба Фізіотерапевтів надасть таку інформацію та негайно запровадить нормативно-правові акти, щоб іноземці могли якнайшвидше почати працювати за професією фізіотерапевта.

NEWSLETTER