PL

Fizjoterapeuci mogą szczepić przeciwko COVID-19.

Możliwość przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 przez fizjoterapeutów stała się faktem. Rozwiązanie to oraz sposób poszerzania kompetencji fizjoterapeutów są zgodne z kierunkiem, o który zabiegali przedstawiciele KIF.

Kto może szczepić?

Kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Czekamy na wydanie rozporządzenia. Z rozmów z Ministerstwem Zdrowia wynika, że fizjoterapeuci przeprowadzający szczepienie przeciwko COVI-19 będą musieli legitymować się dokumentem potwierdzającym ukończenie odpowiedniego szkolenia.

Skierowanie

Podstawą jest skierowanie w postaci elektronicznej, które jest wystawiane przez system (Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) albo przez lekarza za pośrednictwem tego systemu. Skierowanie wystawione po jest ważne 90 dni. Po wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 albo podaniu pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 punkt szczepień dokonuje zmiany statusu skierowania w systemie.

Procedura

Wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania.

Osoba przeprowadzająca szczepienie ochronne może dokonywać wpisu do Karty Szczepień. W przypadku dokonania wpisu o szczepieniu w Karcie Szczepień nie jest wymagane dokonanie tego samego wpisu w karcie uodpornienia, czy też wpisu o szczepieniu w wykazie zabiegów. Karta Szczepień została ujęta w katalogu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Zaświadczenie

Zaświadczenia o wykonaniu szczepienia jest dostępne w postaci elektronicznej w Internetowym Koncie Pacjenta osoby poddanej szczepieniu. Na żądanie tej osoby zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydaje się także w postaci papierowej.

Centralny elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Utworzony został centralny elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, w którym są przetwarzane:

1) informacje niezbędne do przeprowadzania tych szczepień;

2) dane osoby poddającej się tym szczepieniom: imię i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres miejsca zamieszkania, oraz jednostkowe dane medyczne tej osoby;

3) dane zawarte w skierowaniu.

Ustawa przewiduje również możliwość udzielenia przez lekarza m.in. osobie wykonującej zawód medyczny, a więc także fizjoterapeucie, upoważnienia do wystawiania e-recept, e-zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy lub e-skierowań, a także do dokonywania wpisów w Karcie Szczepień, w imieniu tego lekarza.

Upoważnienie obowiązuje od dnia następującego po dniu jego udzielenia albo od wprowadzonej przez wystawiającego daty obowiązywania upoważnienia – w zależności, która z okoliczności nastąpi później.

Elektroniczna dokumentacja medyczna jest podpisywana przez pracownika medycznego lub osobę przez niego upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015901.pdf

NEWSLETTER