Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2017r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania ściśle określonych czynności zawodowych.

D2017000142901

Więcej informacji dostępnych na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1429/1

 

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r.  o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 599) – dodanie ust. 2 w art. 152 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (art. 50 ustawy o uzyskiwaniu).

Art. 50. W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 1994) w art. 152 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Osoba, o której mowa w ust. 1, która uzyskała wynik pozytywny z części praktycznej PESoz, przystępuje wyłącznie do części teoretycznej PESFZ, pod warunkiem że od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął okres dłuższy niż 3 lata.”