Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” – umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-0

Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Okres realizacji projektu: 02.11.2018r. do 31.10.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 2 018 104,32 zł
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYNOSI 1 700 858,32 zł

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-00

Moduł I Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF

Moduł II Badanie, strategie terapii i dokumentacja w Fizjoterapii ortopedycznej

Moduł III Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej

Moduł IV Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno – kardiologicznej