Ogólne

 • Gdzie mogę znaleźć pełną treść Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty?

 • Czy będąc fizjoterapeutą mam obowiązek należeć do Izby?

  Tak, mówi o tym artykuł 3. ustęp 2. Ustawy:

  Art. 3.

  1. Samorząd zawodowy fizjoterapeutów, zwany dalej „samorządem”, reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
  2. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu jest obowiązkowa.
  3. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega wyłącznie przepisom ustawy.
  4. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „KIF”.
  5. Nadzór nad działalnością samorządu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia w zakresie i formach określonych niniejszą ustawą.
 • Jestem już zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. W jaki sposób mogę dokonać zmiany danych?

  Zgodnie z art. 32 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany.

  Zmiany należy dokonać poprzez wypełnienie wniosku o zmianę danych w KRF, który jest dostępny w zakładce dokumenty/wnioski do KRF: https://kif.info.pl/dokumenty-kategorie/wnioski/

  Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać do Biura KIF dołączając do niego dokumenty wskazane we wniosku.

 • Czym zajmuje się Krajowa Rada Fizjoterapeutów?

  Zadania KRF opisuje artykuł 77 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty:

  Art. 77.

  Do zakresu działania Krajowej Rady Fizjoterapeutów należy:

  1) reprezentowanie samorządu wobec organów państwowych i samorządowych, sądów, organów Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji i organizacji;

  2) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów;

  3) udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych z zakresu ochrony zdrowia;

  4) opiniowanie programu studiów wyższych oraz programów specjalizacji z zakresu fizjoterapii;

  5) uchwalanie budżetu Krajowej Rady Fizjoterapeutów i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;

  6) wybór Prezesa oraz Rzecznika, jeżeli ich mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Fizjoterapeutów;

  7) koordynowanie doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów;

  8) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu;

  9) określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz wysokości opłat manipulacyjnych;

  10) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych.

 • Jestem fizjoterapeutą po studiach I i II stopnia – dlaczego muszę się Rejestrować w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów i ubiegać o Prawo wykonywania zawodu?

  Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015 mówi o tym, że legalnie można wykonywać zawód fizjoterapeuty w Polsce, tylko jeśli posiada się dokument potwierdzający uzyskanie Prawa do wykonywania zawodu. Aby taki dokument uzyskać, należy być pozytywnie zweryfikowanym i zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.

  Art. 28.

  1. Fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest obowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.
  2. Podmiot, na rzecz którego fizjoterapeuta ma wykonywać zadania zawodowe, przed zatrudnieniem fizjoterapeuty na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, jest obowiązany żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.
 • Czy i ewentualnie, kiedy fizjoterapeuta wykonujący swój zawód ma obowiązek dokonania wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą?

  Odpowiedź na pytanie znajdą Państwo w załączonej opinii prawnej.

 • Czy jako członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów z prawem do wykonywania zawodu mam prawo zgłaszać propozycje dla KRF

  Oczywiście, Krajowa Rada Fizjoterapeutów jest otwarta na opinie i wnioski kierowane od Fizjoterapeutów!

 • Dostałam wezwanie do prokuratury i mam zeznawać w ramach świadka. Czy mogę udzielić informacji o pacjencie i co wykonywałam z nim podczas pobytu u nas w ośrodku? Jakich informacji mogę udzielić?

  W odpowiedzi na pytanie skierowane przez Panią Fizjoterapeutkę, dotyczące obowiązku złożenia zeznań w charakterze świadka w postępowaniu przygotowawczym, na wstępie należy wskazać, że oczywiście osoba wezwana na Policję, czy też do Prokuratury w celu złożenia zeznań w charakterze świadka ma obowiązek się stawić na wezwanie. W razie bowiem nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w wyznaczonym terminie organ prowadzący postępowanie może ukarać wezwaną osobę grzywną, a nawet zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie w celu złożenia zeznań.

  Odnosząc się do zagadnienia tajemnicy zawodowej fizjoterapeutów, w pierwszej kolejności przywołać należy art. 9 pkt. 3) ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który nakłada na fizjoterapeutę „obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w art. 13 stanowi, że pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

  Zgodnie natomiast z art. 14. ust. 1. ww. ustawy w celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.

  Uznać zatem należy, że obowiązek fizjoterapeutów zachowania w tajemnicy informacji związanych ze stanem zdrowia pacjenta odpowiada obowiązkowi lekarzy zachowania w tajemnicy informacji związanych ze stanem zdrowia pacjenta (tajemnicy lekarskiej).

  Powyższego obowiązku (dotyczącego tak fizjoterapeutów jak i lekarzy) nie stosuje się w przypadku, gdy tak stanowią przepisy odrębnych ustaw. Jednym z takich przepisów jest art. 180 §2 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym osoby obowiązane do zachowania tajemnicy lekarskiej mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora.

  Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że fizjoterapeuta zapytany o kwestie związane ze swoim pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia, które uzyskał w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a więc kwestie objęte tajemnicą zawodową, powinien odmówić składania zeznań w tym zakresie informując, że fakty te objęte są tajemnicą zawodową fizjoterapeuty, z której zwolnić go może tylko sąd na wniosek prokuratora. W przypadku uchylenia przez Sąd tajemnicy zawodowej, fizjoterapeuta zobowiązany będzie udzielić żądanych informacji związanych ze stanem zdrowia pacjenta.

Wniosek o wydanie PWZFz

 • W jaki sposób mogę zarejestrować się do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów oraz uzyskać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz)?

  Rejestracji należy dokonać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem: https://kif.info.pl/rejestracja/.

  Do wypełnienia wszystkich pól formularza przydatne będą poniższe dokumenty:

  1. Dowód osobisty,
  2. Dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie.

  Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie „Jakie dokumenty należy złożyć by zostać zarejestrowanym w Rejestrze oraz uzyskać PWZFz?”

 • Jakie dokumenty należy złożyć by zostać zarejestrowanym w rejestrze oraz uzyskać PWZFz?

  Po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie https://kif.info.pl/rejestracja/, należy wydrukować wygenerowany wniosek, podpisać we wszystkich wskazanych miejscach oraz wysłać do Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów, na adres:

  Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Warsaw Towers ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

  Na kopercie prosimy o adnotację „Wniosek o wydanie PWZF”.

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane informacje; w szczególności:

  • Oryginały lub odpisy lub poświadczone notarialnie kopie wszystkich dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie.
  • Zdjęcie w formacie 35×45 mm (jak do dowodu osobistego).
  • Jeśli na dyplomach widnieją inne nazwiska niż obecnie jest używane, do wniosku dołącza się skrócony odpis aktu małżeństwa, lub inny dokument potwierdzający zmianę nazwiska.
  • Potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 100 zł na wskazany we wniosku
   indywidualny numer konta.

  Do wniosku można również dołączyć:

  • odpisy lub poświadczone notarialnie kopie dodatkowych dyplomów świadczące o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych,
  • kopie certyfikatów z kursów.

  Po zakończeniu rejestracji zostanie wygenerowana szczegółowa instrukcja dotycząca wymaganych dokumentów, która zawierać będzie powyższe informacje.

  Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie „Na jakie rzeczy należy zwrócić szczególną uwagę podczas kompletowania dokumentów przed wysłaniem ich do KIF?”

 • Na jakie rzeczy należy zwrócić szczególną uwagę podczas kompletowania dokumentów przed wysłaniem ich do KIF?

  Przed wysłaniem dokumentów do KIF prosimy o sprawdzenie czy:

  1. wygenerowany i wydrukowany po rejestracji wniosek został podpisany we wszystkich wskazanych miejscach (jeżeli podczas rejestracji popełniono błąd, należy go odręcznie poprawić na wydrukowanym wniosku i parafować dokonaną zmianę),
  2. do wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty,
  3. nie brakuje dyplomu potwierdzającego wykształcenie, np. dyplomu licencjata lub technika, w przypadku ukończenia studiów magisterskich II stopnia (uzupełniających),
  4. z przesłanych dokumentów jasno wynika jakie studia zostały ukończone (w przypadku studiów magisterskich jednolitych na dyplomie zazwyczaj znajduje się taka informacja, gdyby jej nie było prosimy o dołączenie do dokumentów oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii suplementu lub wykazu z indeksu),
  5. odpisy dyplomów są oryginalne, czy są to kopie z poświadczeniem notarialnym,
  6. na dyplomach są widoczne pieczęcie uczelni oraz osób podpisujących dyplomy, w szczególności tzw. pieczęcie suche, które zazwyczaj nie są widoczne na kopii dokumentu, w takim przypadku notariusz powinien zaświadczyć, że na oryginale dokumentu pieczęcie znajdują się,
  7. na dyplomach znajdują się wszystkie podpisy (podpis posiadacza nazwiskiem aktualnym w dniu wydania dyplomu oraz uzyskania tytułu),
  8. na wszystkich dokumentach widnieje to samo imię i nazwisko, w przypadku różnic należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa, lub dokument potwierdzający zmianę nazwiska,
  9. zdjęcie jest prawidłowe (format 35×45 mm – jak do dowodu osobistego).
 • Czy wszystkie dyplomy jakie mamy przesłać do Izby muszą być poświadczone notarialnie?

  Tak, wszystkie dokumenty (dyplomy) muszą być notarialnie potwierdzonymi kopiami (za zgodność z oryginałem) lub oryginałem- taki jest wymóg zapisany w ustawie.

 • W jakim terminie mogę się spodziewać odpowiedzi na przesłany wniosek?

  Terminy reguluje art. 21. ustęp 2. i 4. Ustawy:

  Art. 21.

  1. Prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, Krajowa Rada Fizjoterapeutów.
  2. Krajowa Rada Fizjoterapeutów po przyjęciu wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzupełnienia.
  3. Krajowa Rada Fizjoterapeutów stwierdza, w drodze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo odmawia stwierdzenia tego prawa.
  4. Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu powinno się zakończyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych ustawą.
 • Czy po weryfikacji odesłane zostaną zwrotnie do mnie kopie dyplomów?

  Niestety, ale nadesłanych do rejestru dokumentów nie zwracamy (zostają umieszczone w archiwum Izby), dlatego zalecamy aby przesyłać do nas tylko notarialnie poświadczone kopie wszystkich dyplomów albo odpisy wydane przez uczelnie (które traktujemy jak oryginały). Do procesu rejestracji inne dyplomy, zaświadczenia czy certyfikaty nie są potrzebne.

  Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie „Jakie dokumenty należy złożyć, by zostać zarejestrowanym w Rejestrze oraz uzyskać PWZFz?”.

 • Czy trzeba przesłać również dokumenty poświadczone notarialnie dotyczące odbytych kursów, szkoleń ?

  Nie. Do wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 13 ust. 3 – oryginały lub notarialnie potwierdzoną kopię dyplomu technika, licencjata, magistra.

 • Czy zamiast poświadczonych notarialnie kopii dyplomów mogę przesłać odpis wystawiony przez uczelnię?

  Odpisy wystawione przez uczelnie nie muszą być potwierdzone przez notariusza. Prosimy tylko pamiętać, że przesłanych do nas dokumentów nie zwracamy (zostają umieszczone w archiwum Izby), dlatego zalecamy aby przesyłać tylko notarialnie poświadczone kopie wszystkich dyplomów.

 • Jestem magistrem, czy mogę przesłać tylko dyplom ukończenia studiów magisterskich?

  Nie. Należy przesłać dyplomy ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wyjątkiem są jednolite studia magisterskie.

 • Jaki jest koszt notarialnego poświadczenia kopii dyplomu „za zgodność z oryginałem”?

  Z informacji jakie mamy z różnych regionów Polski wynika, że opłata notarialna za 1 dokument to 6 zł + VAT.

 • Jakie dokumenty powinnam złożyć, jeżeli kierunek studiów które ukończyłem jest inny niż fizjoterapia?

  Wnioskujący o przyznanie PWZFz, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa powinni do wniosku dołączyć suplement do dyplomu lub tzw. siatkę godzin wystawioną przez Uczelnię.

Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty

 • Czy osoba, która nie posiada dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu może nazywać siebie Fizjoterapeutą?

  Nie, mówi o tym artykuł 5. Ustawy:

  Art. 5.

  1. Prawo posługiwania się tytułem zawodowym „fizjoterapeuta” przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
  2. Tytuł, o którym mowa w ust. 1, podlega ochronie prawnej.
 • Jakie są konsekwencje pracy bez Prawa wykonywania zawodu?

  Konsekwencje pracy bez wymaganego prawa do wykonywania zawodu są opisane w artykułach 136-139 Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty:

  Art. 136. Kto bez wymaganych uprawnień udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, podlega grzywnie.

  Art. 137. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 136 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

  Art. 138. Kto bez wymaganych uprawnień posługuje się tytułem zawodowym fizjoterapeuty, podlega karze grzywny.

  Art. 139. Kto dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

 • W jaki sposób mogę potwierdzić, czy na podstawie posiadanego wykształcenia uzyskam prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

  Dyplomy potwierdzające kwalifikacje niezbędne do uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

  Czy konkretny dyplom spełnia te wymogi można ustalić jedynie w ramach rozpatrzenia wniosku zainteresowanej osoby złożonego do Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

  Na podstawie przesłanych dokumentów wydana zostaje decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

 • Czy jeśli będę miała przerwę w pracy przez okres 3 lat to stracę prawo do wykonywania zawodu?

  Nie, tą sprawę reguluje artykuł 11 ustawy:

  Art. 11.

  1. Fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, zwanym dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu lecz-niczego, w którym odbywa się przeszkolenie.
  2. Krajowa Rada Fizjoterapeutów określi miejsce, czas trwania i program przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1.
  3. Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 1, może odbyć się również u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić fizjoterapeutę, o którym mowa w ust. 1, z zachowaniem warunków określonych w tym przepisie.
  4. Krajowa Rada Fizjoterapeutów określi, w drodze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez fizjoterapeutów powracających do wykonywania zawodu oraz czas, w którym fizjoterapeuta nie wykonywał zawodu.
 • Jak wygląda sytuacja z fizjoterapeutami, którzy ukończyli studia w Polsce, wyjechali np. do Niemiec tam uzyskali prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (uznanie dyplomu) pracują jako fizjoterapeuci, ale planują powrót do Polski i będą chcieli pracować w zawodzie. Muszą się teraz rejestrować i opłacać składkę?

  Zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015r., poz. 1994) wszyscy fizjoterapeuci, którzy uzyskali w Polsce kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, lub których kwalifikacje zostały w Polsce uznane, mają obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty po 31 maja 2018 roku, aby legalnie wykonywać zawód w Polsce. Pozostałe osoby, np. te, które pracują za granicą w zawodzie, nie mają takiego obowiązku, ale ich status w Polsce jako osoby bez prawa wykonywania zawodu może powodować problemy zarówno za granicą (organy z kraju, w którym przebywa będą chciały uzyskać informacje od KIF i nie będzie on w stanie udzielić innej odpowiedzi jak nie figuruje w rejestrze/nie ma prawa wykonywania zawodu), jak i w Polsce, gdzie po powrocie, aby legalnie wykonywać zawód będą musiały przejść pełną rejestrację oczekując do jej zakończenia na możliwość pracy w zawodzie. KIF osobom, które pracują w zawodzie poza Polską, a posiadają w kraju prawo wykonywania zawodu, daje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zniesienie obowiązku opłacania składki (zgodnie z Uchwałą nr 13). Można więc opłacić jedynie wydanie legitymacji (prawa wykonywania zawodu) i mieć pewność, że praktyka zawodowa na tym nie ucierpi.

 • Kto ustalił taką stawkę (100 zł) za wydanie legitymacji będącej dokumentem potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

  Stawka za wydanie prawa do wykonywania zawodu jest opłatą jednorazową i została ustalona przez Ministerstwo Zdrowia. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawane w formie w pełni zabezpieczonej (nie do podrobienia) legitymacji ze zdjęciem i będzie wyprodukowane prze Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Ten dokument będzie jedynym dokumentem oficjalnie potwierdzającym nabyte kwalifikacje. Na podstawie numeru prawa wykonywania zawodu, każdy pacjent będzie mógł sprawdzić jakie wykształcenie ma dany fizjoterapeuta.

 • Posiadam tytuł licencjata, czy jeśli zdobędę tytuł magistra będę musiał płacić drugi raz za wydanie prawa do wykonywania zawodu ?

  Nie, opłata o wydanie prawa do wykonywania zawodu jest jednorazowa. Po uzyskaniu tytułu magistra będzie jedynie konieczność zgłoszenia tego faktu do Izby, celem aktualizacji danych.

Składki członkowskie

 • Od kiedy i na jaki numer konta należy opłacać składkę członkowską?

  Obowiązek opłacenia składki członkowskiej powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym fizjoterapeuta został wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów (o czym zostanie powiadomiony drogą mailową).

  Składki członkowskie należy opłacać na indywidualny numer konta, uzyskany podczas rejestracji. Jest to ten sam numer konta, na który została uiszczona opłata związana z rejestracją.

  Wysokość składki miesięcznej wynosi 25 pln. Fizjoterapeuta może wpłacić na rachunek bankowy, kwotę stanowiącą wielokrotność składki miesięcznej, nie większą niż 300 zł. Wpłata taka jest zaliczana odpowiednio na poczet kolejnych składek miesięcznych.

 • Czy rzeczywiście wszyscy mamy obowiązek opłacać składki członkowskie, jeśli tak to w jakiej kwocie?

  Obowiązek opłacania składek członkowskich jest zapisany w ustawie w artykule 63, gdzie wymienione są Prawa i Obowiązki członków samorządu:

  Art. 63.

  1. Członkowie samorządu mają prawo:

  1) wybierać i być wybierani do organów KIF, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 2–4 oraz art. 66;

  2) korzystać z pomocy KIF w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;

  3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej KIF;

  4) korzystać z innych świadczeń KIF i działalności samopomocowej.

  1. Członkowie samorządu są obowiązani:

  1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu oraz kodeksem deontologii zawodowej;

  2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;

  3) przestrzegać uchwał organów KIF;

  4) regularnie opłacać składkę członkowską;

  5) aktualizować dane w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.

  Na I Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów – Delegaci uchwalili składkę na kwotę 25 zł miesięcznie.

 • Czy będą osoby zwolnione z płacenia składek?

  Tak. Zwolnienia z opłacania składki opisuje Uchwała nr 13/I KRF/2017

  https://kif.info.pl/file/2017/03/uchwa%C5%82a-NR-13_I_KRF_2017.pdf

  aby ubiegać się o zwolnienie należy złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do zwolnienia (np. kserokopia legitymacji studenckiej/legitymacji emeryta/rencisty, zaświadczenie z UP, zaświadczenie z zakładu pracy/ZUS dot. urlopu wychowawczego, dokument potwierdzający stały pobyt poza granicami Polski itp.)

  Przy składaniu wniosku  można skorzystać z wzoru wniosków udostępnionych na poniższej stronie:

  https://kif.info.pl/dokumenty-kategorie/wnioski/

  Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

  Sienna 39 (budynek Warsaw Towers), 00-121 Warszawa

  Jeżeli uprawnienie do zwolnienia z opłaty składek obowiązuje w dniu składania wniosku o przyznanie PWZFz, wniosek o zwolnienie z opłaty składek można dołączyć już na tym etapie. W tym przypadku zwolnienie zostanie rozpatrzone po przyznaniu PWZFz.

  Jeżeli uprawnienie pojawi się w późniejszym terminie, lub wniosek złożony zostanie po przyznaniu PWZFz – zostanie on rozpatrzony w przeciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku i zwolnienie zostanie przyznane z miesiącem jego wpływu do KIF.

 • Skoro składka jest obowiązkowa, czy mam możliwość wpisania jej „w koszta”?

  Tak

 • Na jakie cele są przeznaczone płacone przez nas składki?

  Składki są przeznaczone na wypełnianie przez Samorząd zadań opisanych w Ustawie:

  Art. 62.

  1. Do zadań samorządu należy w szczególności:

  1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty;

  2) reprezentowanie fizjoterapeutów;

  3) działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez fizjoterapeutów;

  4) ustalanie oraz aktualizacja standardów lub wytycznych w fizjoterapii;

  5) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;

  6) ustanawianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie;

  7) obrona godności zawodowej.

   

  1. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

  1) stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;

  2) prowadzenie rejestrów na podstawie przepisów ustawy;

  3) opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodu;

  4) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;

  5) opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;

  6) opiniowanie programów kształcenia zawodowego;

  7) orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;

  8) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;

  9) udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;

  10) współpracę ze stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszającymi specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;

  11) współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami fizjoterapeutów za granicą oraz samo-rządami innych zawodów medycznych w kraju;

  12) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla fizjoterapeutów;

  13) zarządzanie majątkiem własnym;

  14) uznawanie kwalifikacji fizjoterapeutów zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  15) uznawanie tytułu specjalisty uzyskanego przez fizjoterapeutę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Dodatkowo szczegółowe wytyczne dla KIF oraz jej organów  wyznaczył Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów i są one opisane w Uchwale nr 21 z I KZF https://kif.info.pl/file/2017/01/21-I-KZF-2016-zal.pdf

 • Czy po opłaceniu składki rocznej oraz opłacie za wydanie prawa wykonywania zawodu otrzymam fakturę, żeby ww opłaty wrzucić w koszty działalności gospodarczej?

  Zgodnie z interpretacjami podatkowymi jakie otrzymaliśmy, informujemy, że Izba nie będzie wystawiała żadnych potwierdzeń (faktur czy rachunków) za dokonane opłaty z tytułu: wydania prawa do wykonywania zawodu, wydania zaświadczeń o nabytych kwalifikacjach czy opłat za składki członkowskie. Aby sobie te wydatki mogli Państwo wrzucić w koszty wystarczy wydrukować potwierdzenie dokonania takiego przelewu (warto przy tym pamiętać aby należycie opisać przelew, w sposób umożliwiający identyfikację takiego wydatku) i przekazać do księgowości.

 • Aktualnie jestem studentem na studiach magisterskich. Uzyskałem już tytuł licencjata, jeszcze nie pracuję ponieważ się uczę. Czy muszę uiszczać już składkę?

  We wskazanej sytuacji jeśli student jest w trakcie kształcenia i nie pracuje jako fizjoterapeuta, nie musi się jeszcze rejestrować, ani opłacać składki.