KALENDARIUM

II KRAJOWY ZJAZD FIZJOTERAPEUTÓW

27-29 maja 2022 r.

Do zadań Zjazdu, w którym biorą udział wszyscy wybrani delegaci, należy:

 • wybór Prezesa;
 • wybór Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika i jego zastępców;
 • uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów;
 • określenie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika;
 • kodyfikowanie zasad etyki fizjoterapeutów;
 • ustalanie podstawowych zasad gospodarki finansowej samorządu.

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

Ustalenie wyników nastąpi po otrzymaniu przez Krajową Komisję Wyborczą oryginałów protokołów z głosowania ze wszystkich rejonów głosowania w danym województwie.

GŁOSOWANIE

TERMIN WYBORÓW

 1. 23.05.2021 – województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie;
 2. 30.05.2021 – województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie;
 3. 13.06.2021 – województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie;
 4. 20.06.2021 – województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, łódzkie.

Godziny głosowania: 9:00-15:00

ZGŁASZANIE DODATKOWYCH KANDYDATÓW

od dnia 5 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2021 r. czas na zgłaszanie dodatkowych kandydatur na delegatów spośród fizjoterapeutów, którzy zostali umieszczeni na liście uprawnionych do głosowania po dniu 9 września 2020 r.;

Kandydaturę można zgłaszać poprzez Portal Fizjoterapeuty wypełniając zgłoszenie w zakładce WYBORY lub drogą pocztową wysyłając wypełnione i podpisane zgłoszenie do Krajowej Komisji Wyborczej.

Jeżeli zgłosisz swoją kandydaturę, a Krajowa Komisja Wyborcza stwierdzi braki formalne do Twojego wniosku, będziesz miał/a 3 dni na ich uzupełnienie, licząc od daty otrzymania informacji od Komisji, pod rygorem odmowy rejestracji Twojej kandydatury.

do dnia 18 kwietnia 2021 r. – zgłoszenie dodatkowych mężów zaufania w miejsce tych, którzy przestali spełniać warunki określone w § 19 ust. 2 uchwały nr 508/I/KRF z dnia 3 września 2020 r.  w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów;

niezwłocznie, ale nie wcześniej niż 21 kwietnia 2021 r. – Krajowa Komisja Wyborcza w drodze Uchwały:

ustala listy dodatkowych kandydatów na delegatów w poszczególnych województwach; odmawia rejestracji kandydatów, którym nie przysługuje prawo wybieralności, zgłoszonych z naruszeniem terminu na zgłoszenie kandydatury oraz w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia kandydata w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do uzupełnienia.

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

od dnia 24 marca 2021 r. do dnia 7 kwietnia 2021 r. – czas na składanie wniosków o wpisanie na listę uprawnionych do głosowania przez fizjoterapeutę, który nie został umieszczony na żadnej liście uprawnionych do głosowania;

od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2021 r. – czas na składanie wniosku o:

a) umieszczenie fizjoterapeuty na liście uprawnionych do głosowania w innym rejonie niż określony w liście ustalonej przez Krajową Komisję Wyborczą,

b) zmianę listy kandydatów w województwie przez kandydata zgłoszonego do dnia 24 września 2020 r. w związku ze zmianą jego miejsca zamieszkania.

USTALENIE LIST FIZJOTERAPEUTÓW UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA

do dnia 24 marca 2021 r. – ustalenie przez Krajową Komisję Wyborczą list fizjoterapeutów uprawnionych do głosowania, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu do dnia 22 marca 2021 r. i poinformowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów o dacie, miejscu i godzinach, w których odbywa się głosowanie;