NOWY TERMIN WYBORÓW

 • Jaki jest nowy termin wyborów?

  Terminy wyborów w poszczególnych województwach:

  1. 23.05.2021 – dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie;
  2. 30.05.2021 – kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie;
  3. 13.06.2021 – lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie;
  4. 20.06.2021 – mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, łódzkie.

  Nowy termin wyborów został opublikowany w załączniku do uchwały nr 571/I KRF z dnia 16.03.2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

  https://kif.info.pl/wybory-dokumenty/

 • Czy będę mógł zgłosić swoją kandydaturę na delegata, skoro nie zgłosiłem się w terminie wrześniowym?

  Nie, możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na delegata będą mieli tylko ci fizjoterapeuci, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu po dniu 9 września 2020 r. i tym samym nie mieli możliwości zgłoszenia we wrześniowym terminie.

 • Jestem kandydatem na delegata w wyborach, czy w związku ze zmianą terminu wyborów będę musiał zgłosić się jeszcze raz?

  Nie. Prawidłowo zgłoszone kandydatury na delegatów II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów pozostają ważne do wyborów przeprowadzanych w nowym terminie.

 • Jestem kandydatem na delegata, ale zmieniłem województwo zamieszkania, a tym samym adres w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Czy mogę zostać wpisany na listę kandydatów na delegatów w województwie, w którym obecnie mieszkam?

  Tak. Kandydaci, którzy zmienili województwo zamieszkania a zmianę tę potwierdzili dokonując aktualizacji adresu zamieszkania (adresu głównego) w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, mogą w terminie od 29 marca 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r. złożyć wniosek do Krajowej Komisji Wyborczej na adres mailowy kkw2020@kif.info.pl z prośbą o wpisanie na listę kandydatów na delegatów w innym województwie.

  WNIOSEK O ZMIANĘ LISTY KANDYDATÓW NA DELEGATA NA INNE WOJEWÓDZTWO

  Wnioski złożone poza terminem lub na innych wzorach zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 • Jestem kandydatem na delegata w wyborach - czy mogę zrezygnować z kandydowania?

  Tak, można zrezygnować z kandydowania na delegata. W tym celu należy wysłać informację drogą mailową do Przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej Radosława Grzywacza na adres: kkw2020@kif.info.pl

 • Przed planowanym terminem wyborów w 2021 r. zmieniłem rejon głosowania ze względu na przebywanie w dniu głosowania w innym mieście. Czy ta zmiana pozostała ważna?

  Nie. Wszystkie wnioski dotyczące zmiany miejsca głosowania zostały anulowane. Jeżeli fizjoterapeuta wie, że w dniu wyborów będzie przebywał na terenie innego rejonu głosowania, będzie mógł złożyć wniosek do Krajowej Komisji Wyborczej na adres kkw2020@kif.info.pl z umotywowaną prośbą o zmianę rejonu głosowania. Wnioski takie składamy w terminie od 29.03 do 14.04.2021 r.

 • Czy rejon wyborczy zależy od miejsca zamieszkania czy zameldowania?

  Rejon wyborczy jest przypisywany na podstawie adresu, który został wskazany na wniosku o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty jako adres główny.

 • Czy udział w wyborach jest obowiązkowy?

  Udział w wyborach jest dobrowolny, jednak jest to przejaw troski o samorząd zawodowy fizjoterapeutów oraz w sposób realny wpływa na jego kształt.

 • Jak odbywa się wybór Prezesa KRF, skoro można głosować jedynie na delegatów?

  Wyłonieni w wyborach delegaci biorą udział w Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów, gdzie w czasie głosowania wybierane są władze Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

 • Gdzie znajdę wzory Wniosków? Np. dot. zmiany rejonu głosowania, wpisania na listę uprawnionych do głosowania?

  Wszystkie wzory wniosków znajdują się w Portalu Fizjoterapeuty oraz na stronie https://kif.info.pl/wybory-dokumenty/

INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA

 • Czy będzie możliwość głosowania online/zdalnego?

  W wyborach nie ma możliwości głosowania zdalnego. Żeby wziąć udział w głosowaniu należy w dniu wyborów między godziną 9.00 a 15.00 przyjść do lokalu wyborczego i oddać głos.

  Po zalogowaniu do Portalu Fizjoterapeuty https://portal.kif.info.pl/, w zakładce Wybory można sprawdzić datę oraz miejsce głosowania.

 • Czy będzie możliwość głosowania zagranicą?

  Głosować można jedynie na terenie Polski w rejonach głosowania wskazanych w załączniku nr 1 do Uchwały 571/I KRF z dnia 16.03.2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

  https://kif.info.pl/wybory-dokumenty/

 • Kiedy dowiem się, jaki jest mój rejon głosowania, do którego należę w którym będę głosował/a?

  Najpóźniej 24 marca 2021 r. Krajowa Komisja Wyborcza ogłosi listy fizjoterapeutów uprawnionych do głosowania w poszczególnych rejonach.

  W tym dniu po zalogowaniu się do Portalu Fizjoterapeuty będziesz mógł/mogła sprawdzić do jakiego rejonu głosowania zostałeś/aś przypisany/a.

  Rejon głosowania zostanie przypisany fizjoterapeucie automatycznie na podstawie adresu zamieszkania (adresu głównego) podanego w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Aby zmienić rejon głosowania należy złożyć Wniosek do Krajowej Komisji Wyborczej – patrz pytanie: Jak zmienić rejon głosowania?

  Szczegółowe informacje dotyczące głosowania, takie jak termin, godziny otwarcia komisji oraz dokładny adres komisji będziesz mógł/mogła znaleźć po zalogowaniu na swoim koncie w Portalu Fizjoterapeuty.

  Powyższe informacje zostaną także przesłane na Twój adres e-mail.

  Pamiętaj: Jeżeli zaktualizujesz swój adres zamieszkania w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów po ustaleniu list uprawnionych do głosowania i po otrzymaniu informacji o miejscu, terminie i godzinie głosowania, rejon głosowania nie zostanie automatycznie zmieniony.

 • Co zrobić, jeżeli nie jestem wpisany/a na listę uprawnionych do głosowania w żadnym rejonie głosowania?

  Jeżeli nie jesteś wpisany/a na listę uprawnionych do głosowania w żadnym rejonie głosowania, to w ciągu 14 dni od publikacji list uprawnionych do głosowania przez KKW masz czas na złożenie Wniosku o wpisanie na listę uprawnionych do głosowania – dla osób z adresem zamieszkania poza terytorium Polski do Krajowej Komisji Wyborczej. Podpisany wniosek należy wysyłać na adres mailowy kkw2020@kif.info.pl

  O przypisaniu do rejonu głosowania zostaniesz powiadomiony/a drogą e-mail oraz po zalogowaniu do Portalu Fizjoterapeuty.

 • Czy będę mógł/mogła wziąć udział w głosowaniu, jeżeli uzyskałem/łam Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz) po 9 września 2020 r.?

  Tak. W wyborach mogą brać udział fizjoterapeuci, którzy zostali umieszczeni na liście uprawnionych do głosowania pomiędzy 10 września 2020 r. a 22 marca 2021 r.

 • Jak zmienić rejon głosowania na czas głosowania?

  Jeżeli chcesz wziąć udział w głosowaniu, a wiesz, że w dniu głosowania nie będziesz przebywał/a w swoim rejonie głosowania lub jeżeli zgłosiłeś/aś zmianę adresu zamieszkania w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów po dniu ogłoszenia przez KKW list uprawnionych do głosowania, możesz złożyć Wniosek o zmianę rejonu głosowania do Krajowej Komisji Wyborczej o zmianę rejonu głosowania odpowiedniego dla adresu, pod którym będziesz przebywał/a.

  Podpisany wniosek wraz z uzasadnieniem należy wysyłać na adres mailowy kkw2020@kif.info.pl. Pamiętaj, że wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

  WNIOSEK O ZMIANĘ REJONU GŁOSOWANIA WZÓR – WYBORY DELEGATÓW II KZF

  Wniosek możesz złożyć od 29 marca do 14 kwietnia 2021 r.

  Wnioski niezłożone w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DELEGATÓW

 • Czy będę mógł/mogła zgłosić swoją kandydaturę na delegata na II KZF, jeżeli uzyskałem/am Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz) po 9 września?

  Tak. Należy tu pamiętać, że fizjoterapeuta ma prawo zgłosić swoją kandydaturę na delegata jedynie w województwie, w którym ma prawo głosować.

  Zgłoszenie kandydatury następuje przez system teleinformatyczny za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego w Portalu Fizjoterapeuty lub pisemnie drogą pocztową.

  Zgłoszenie kandydatury drogą pocztową można zgłosić za pośrednictwem zgłoszenia na delegata wraz z oświadczeniami zgodnymi ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 508/I KRF z dnia 3 września 2020 r.

  Dokumenty inne niż zgodne z załącznikiem nr 2 do Uchwały nr 508/I KRF nie będą przyjmowane.

 • Kiedy mogę zgłosić swoją kandydaturę na delegata, jeżeli uzyskałem/am prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty po 9 września 2020 r.?

  Kandydatury można zgłaszać od dnia 5 kwietnia 2021 r. i nie później niż do dnia 18 kwietnia 2021 r. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło drogą pocztową do Krajowej Komisji lub zgłoszenie zostało przesłane przez Portal Fizjoterapeuty, z zachowaniem terminu.

 • Nie zgłosiłem swojej kandydatury w zeszłorocznym terminie, czy mogę się zgłosić teraz?

  Nie, możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na delegata będą mieli tylko ci fizjoterapeuci, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu po dniu 9 września 2020 r. i tym samym nie mieli możliwości zgłoszenia we wrześniowym terminie.

 • Nie widzę w Portalu Fizjoterapeuty możliwości zgłoszenia swojej kandydatury na delegata, co mam zrobić?

  Możliwość zgłoszenia swojej kandydatury mają jedynie fizjoterapeuci, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty po 9 września 2020 r. Jeżeli nie ma takiej opcji w Portalu Fizjoterapeuty to albo nie jesteś fizjoterapeutą z ww. grupy albo nie rozpoczął się jeszcze termin na przesyłanie zgłoszeń (5-18 kwietnia 2021 r.)

 • Czy mogę zgłosić innego fizjoterapeutę jako kandydata na delegata?

  Nie, kandydat na delegata musi zgłosić się samodzielnie.

 • Kiedy i gdzie mogę poznać listy kandydatów na delegatów?

  Listy kandydatów opublikowane są w Portalu Fizjoterapeuty. Należy wejść w zakładkę Wybory, a następnie w lewym górnym rogu wybrać opcję KANDYDACI. Tam znajdują się wizytówki osób, które zgłosiły swoją kandydaturę na delegata w danym województwie. Link do Portalu Fizjoterapeuty:

  https://logowanie.kif.info.pl

  Listy kandydatów dla każdego z województw, którzy zostaną zgłoszeni w terminie 5-18 kwietnia 2021 r. zostaną opublikowane w Portalu Fizjoterapeuty.

 • Gdzie znajdę przepisy regulujące wybór delegatów na II KZF?

  Przepisy regulujące wybór delegatów na II KZF znajdują się w Uchwale nr 508/I KRF z dnia 03.09.2020 r., zmienionej uchwałą nr 531/I KRF oraz uchwałą nr 571/I KRF z dnia 16.03.2021 r.

  https://kif.info.pl/wybory-dokumenty/

 • Gdzie znajdę liczbę delegatów, którzy będą wybierani w poszczególnych województwach?

  Liczbę delegatów ustala Uchwała KRF nr 497/I KRF z dnia 16 czerwca 2020r. https://kif.info.pl/file/2020/06/Uchw_497-I-KRF_liczba-delegatow.pdf

 • Skąd wynika różna liczba delegatów w województwach?

  Liczba delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, wybieranych w poszczególnych województwach uzależniona jest od liczby fizjoterapeutów zamieszkujących dane województwo. Liczba ta została ustalona według miejsca zamieszkania widniejącego w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów na dzień 31 marca 2020 r., z zachowaniem proporcji: jeden delegat na każdą wielokrotność 200 fizjoterapeutów. Jeżeli liczba fizjoterapeutów w danym województwie na dzień 31 marca 2020 r. przekroczyła wielokrotność 200 o więcej niż 100, liczba delegatów z województwa podnoszona jest o jednego delegata.

 • Co oznacza warunek posiadania przez kandydata na delegata biernego prawa wyborczego?

  Zgodnie treścią ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty:

  Art. 66 ust. 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom KIF, z wyjątkiem członków:

  1) zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 12 ust. 4 lub

  2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny albo środek zabezpieczający polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu, lub

  3) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

  4) ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 2–8

  – do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.

  Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom KIF, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

  Kary uwzględnione w art. 108 ust 1 pkt 2-8

  Sąd dyscyplinarny może orzec następujące kary:

  (…)

  2) naganę;

  3) karę pieniężną;

  4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat;

  5) zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od 1 roku do 5 lat;

  6) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;

  7) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;

  8) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MĘŻÓW ZAUFANIA

 • Czy listy zaakceptowanych mężów zaufania przez Krajową Komisję Wyborczą pozostają ważne?

  Zgłoszenia mężów zaufania do rejonów głosowania dokonane na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają ważne, chyba że osoby będące mężami zaufania na dzień określony w uchwale KRF nr 572/I KRF z dnia 16.03.2021 r. nie spełniają warunków koniecznych do pełnienia funkcji męża zaufania opisanych w Uchwale 508/I KRF.

 • Czy zarządy stowarzyszeń, związków zawodowych i innych organizacji zrzeszających fizjoterapeutów mogą zgłaszać nowych mężów zaufania do pełnienia funkcji w nowym terminie wyborów?

  Zgłoszenia mężów zaufania do rejonów głosowania dokonane na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają ważne, chyba że osoby będące mężami zaufania na dzień określony w uchwale KRF nr 572/I KRF z dnia 16.03.2021 r. nie spełniają warunków koniecznych do pełnienia funkcji męża zaufania wskazanych w uchwale 508/I KRF, zmienionej uchwałą nr 531/I KRF oraz uchwałą nr 571/I KRF. Tylko w takiej sytuacji w ich miejsce może zostać zgłoszona kandydatura innej osoby do pełnienia funkcji męża zaufania.

 • Kim są mężowie zaufania?

  Mężem zaufania mógł zostać fizjoterapeuta posiadający czynne prawo wyborcze, nie będący kandydatem na delegata ani członkiem komisji rejonowej i nieposiadający zaległości w opłatach składek członkowskich z tytułu przynależności do Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

  Mężem zaufania nie może być fizjoterapeuta, przeciwko któremu toczy się postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego, Sąd Dyscyplinarny albo Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

 • Czy można złożyć protest na wynik wyborów?

  Tak, w terminie 3 dni od dnia podania wyników wyborów głosowania w danym rejonie fizjoterapeuta, którego nazwisko było umieszczone na liście uprawnionych do głosowania w tym rejonie ma prawo zgłosić Krajowej Komisji Wyborczej protest dotyczący ważności głosowania w tym rejonie z powodu naruszenia przepisów dotyczących głosowania lub błędnego ustalenia wyników głosowania, mającego wpływ na wynik wyborów. Protest zgłaszany jest drogą pocztową lub osobiście do Krajowej Komisji Wyborczej. KKW ma 3 dni na rozpatrzenie protestu.

  Protesty wniesione przez osobę do tego nieuprawnioną bądź wniesione po terminie pozostaną bez odpowiedzi. Decyzja Krajowej Komisji Wyborczej po rozpatrzeniu protestu jest ostateczna.

PRZESUNIĘCIE TERMINU WYBORÓW

 

 • Dlaczego termin wyborów został przesunięty?

  Wybory zostały przesunięte ze względu na ciągły wzrost liczby zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i związane z tym zagrożenia. Decyzja Krajowej Rady Fizjoterapeutów była w tym względzie jednomyślna. Szczegóły dostępne są w komunikacie Prezesa KRF https://kif.info.pl/wyborydelegatow-2020/

 • Czy zostanę poinformowany o nowej dacie wyborów?

  Tak, 17 marca 2021 r. został wysłany mailing do wszystkich fizjoterapeutów informujący o datach wyborów. Również w Portalu Fizjoterapeuty w zakładce WYBORY umieszczono Uchwałę nr  572/I KRF z dnia 16 marca 2021 r. z harmonogramem wyborów.

 • Czy osoby, które otrzymały PWZF w listopadzie i późniejszych miesiącach będą mogły kandydować w wyborach?

  Tak. W terminie od dnia 5 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2021 r. mogą być zgłaszane dodatkowe kandydatury na delegatów, ale wyłącznie przez fizjoterapeutów, którzy zostali umieszczeni na liście uprawnionych do głosowania po 9 września 2020 r.

 • Czy osoby, które otrzymają PWZF w listopadzie i późniejszych miesiącach będą mogły głosować w wyborach?

  Tak. W wyborach mogą również brać udział fizjoterapeuci, którzy zostali umieszczeni na liście uprawnionych do głosowania pomiędzy 10 września 2020 r. a 22 marca 2021 r.